Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Απόφαση 409/2008

Λήψη απόφασης επί: α) της αίτησης ανάκλησης της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνι­σμού, που αφορά την προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( εφεξής MYRIAD) σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση αφο­ρούσε στην απόκτηση του αποκλειστικού έλεγχου από τη FORTHNET επί των εταιριών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. και των θυγατρικών αυτών, οι οποίες ελέγχονταν από τη MYRIAD. Την αίτηση κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επω­νυμία «UNITEK A.E.», β) της αίτησης ανάκλησης της ίδιας απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κατέθεσε ο κ. Χρί­στος Ρούσσος.

Απόφαση 409/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 409/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  17η Ιουλίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Τηλεοπτικών υπηρεσιών

 

Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4β  §1  ν. 703/1977, άρθρο 3 §7 ν.3592/2007
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Με δ.τ FORTHNET A.E.)
Ελεγχόμενη/-ες  MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V

 

Περίληψη Απόφασης  

Λήψη απόφασης επί: α) της αίτησης ανάκλησης της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνι­σμού, που αφορά την προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( εφεξής MYRIAD) σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση αφο­ρούσε στην απόκτηση του αποκλειστικού έλεγχου από τη FORTHNET επί των εταιριών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. και των θυγατρικών αυτών, οι οποίες ελέγχονταν από τη MYRIAD. Την αίτηση κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επω­νυμία «UNITEK A.E.», β) της αίτησης ανάκλησης της ίδιας απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κατέθεσε ο κ. Χρί­στος Ρούσσος.

Επί των σημαντικότερων εκ των ισχυρισμών των αι­τούντων, η Επιτροπή σκέφτηκε ως εξής:

Οι αιτούντες δεν αναφέρουν ποια είναι τα ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα οποία έλαβε υπόψη της η Ε.Α. κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφα­σης. Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός των αιτούντων περί ανακρίβειας των στοιχείων αναφορικά με τη δο­μή του ομίλου είναι αναπόδεικτος, μη στοιχειοθετούμενος ούτε από τα συλλεγέντα από τη Γ.Δ.Α. στοιχεία, αναλυτικά αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη από­φαση, ούτε από τα στοιχεία που προσκόμισαν οι αι­τούντες.

Επί της ουσίας των ισχυρισμών των αιτούντων, η ε­γκριθείσα από την Ε.Α. συγκέντρωση δε θα αλλάξει τη δομή και λειτουργία των σχετικών αγορών προϊό­ντων, όπως αυτές οριοθετήθηκαν στην προσβαλλόμε­νη απόφαση, διότι:

α) η Forthnet Α.Ε. δε δραστηριοποιούνταν πριν την ε­γκριθείσα συγκέντρωση στις εν λόγω αγορές, ά­ρα συνεπεία αυτής απλά θα διαδεχθεί τη δραστη­ριοποιούμενη μέχρι τότε Myriad International Holdings b.v., χωρίς να υπάρξει μεταβολή των με­ριδίων αγοράς των δραστηριοποιούμενων στις εν λόγω αγορές εταιριών ή των δεικτών συγκέντρω­σης των εν λόγω αγορών.

β) δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός των ανταγωνι­στών του ομίλου NetMed n.v. από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της NetMed n.v. δεδομένης της φύσης του ομίλου ως καθετοποιημένου παρόχου υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Πριν την εγκριθείσα συγκέντρω­ση, οι θυγατρικές της NetMed n.v. εξυπηρετούσαν σχεδόν αποκλειστικά τη λειτουργία της συνδρομητικής τηλεόρασης του ομίλου NetMed n.v., και ό­χι τους ανταγωνιστές αυτής, η δε τυχόν δεσπό­ζουσα θέση που κατείχαν αυτές αφορούσε στον ε­ξοπλισμό και στις υπηρεσίες που είναι απαραίτη­τες στους τηλεθεατές για τη λήψη και την αποκω­δικοποίηση του σήματος της συνδρομητικής τηλε­όρασης του εν λόγω ομίλου και όχι αυτής τυχόν ανταγωνιστών του, οι οποίοι δύνανται σε κάθε πε­ρίπτωση να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλι­σμό από άλλες πηγές.

Τέλος, οι λοιπές καταγγελλόμενες παρελθούσες συ­μπεριφορές της εταιρίας-στόχου, δε σχετίζονται με το αντικείμενο της εγκριθείσας συγκέντρωσης, και συνεπώς δεν μπορούν να εκτιμηθούν στο πλαίσιο του ελέγχου συγκεντρώσεων, αλλά μόνο στο πλαίσιο κα­ταγγελίας για παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 703/1977.

Συνεπώς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει κατά πλειοψηφία την απόρριψη των αιτήσεων ανάκλησης τόσο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNITEK A.E.» (Γιούνιτεκ Α.Ε.) όσο και του κ. Χρίστου Ρούσου. Σημειώνεται ότι, όπως εκτενώς αιτιολογείται στο σώμα της απόφασης, το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χρήστος Α. Ιωάννου θεωρεί ότι πλη­ρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ παρά­γραφος 12 του Ν. 703/1977 και ως εκ τούτου θα πρέπει να εκδοθεί νέα ώστε να «θεραπεύονται ελλεί­ψεις και αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα.».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α΄, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων ( ΕΕΤΤ) για έλεγχο της αγοράς όλων των «δικτύων διανομής» στην οποία δραστηριοποιούνται θυγατρικές τινές εταιρείες της παρούσας συγκέντρωσης, επιτρέπει την κατ΄άρθρο 4β του νόμου 703/77 και το άρθρο 3 του νόμου 3592/2007 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση από τις εν λόγω εταιρίες, καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν αποτελεί δεσπόζουσα θέση και ανεπίτρεπτο έλεγχο στις σχετικές αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 3592/2007.
Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!