Χαρακτηρισμός Απορρήτων

Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων υποθέσεων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων - 7 Ιουλίου 2022

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με Ανακοίνωσή της διευκρινίζει την έννοια και τον τρόπο αντιμετώπισης των απορρήτων στοιχείων για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3959/2011, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων συγκεντρώσεων, καθώς και τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων. Ειδικότερα, η Ανακοίνωση εξειδικεύει τις περιπτώσεις εφαρμογής του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης ΕΑ σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εθνική και ενωσιακή νομολογία και νομοθεσία, και κωδικοποιώντας για το μέλλον τις βέλτιστες πρακτικές της Επιτροπής.

Με την εν λόγω Ανακοίνωση η Επιτροπή στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορρήτων στοιχείων και στη συνεπαγόμενη εξοικονόμηση διοικητικών πόρων, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας της διαδικασίας, προς όφελος των επιχειρήσεων.

Με βάση την Ανακοίνωση:

(α) Τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των άλλων κρατών μελών, θεωρούνται απόρρητα,

(β) η αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων δημόσιων αρχών ή υπηρεσιών ή Αρχών Ανταγωνισμού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μεταξύ των αρχών αυτών, θεωρούνται καταρχήν απόρρητα

(γ) τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά απόρρητα θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες και

(δ) οι λοιπές εμπιστευτικές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που δεν συνιστούν μεν επαγγελματικό απόρρητο, η αποκάλυψή τους, ωστόσο, θα έβλαπτε σημαντικά ένα πρόσωπο (λ.χ. πληροφορίες που επιτρέπουν στα μέρη να ταυτοποιήσουν καταγγέλλοντες ή τρίτα μέρη τα οποία ευλόγως επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμα), θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άλλες πληροφορίες και έγγραφα δεν θεωρούνται, κατά κανόνα, απόρρητες. Μια απόρρητη πληροφορία μπορεί εξάλλου να χάσει τον εμπιστευτικό της χαρακτήρα, εάν είναι διαθέσιμη σε έναν κύκλο εξειδικευμένων επαγγελματιών ή μπορεί να συναχθεί από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Στην Ανακοίνωση παρατίθενται παραδείγματα πληροφοριών οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, εκτός αν τεκμηριωθεί επαρκώς λόγος περί του αντιθέτου, και ιδίως: (α) πράξεις και στοιχεία των επιχειρήσεων που κατά νόμο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, (β) οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν μια επιχείρηση και οι οποίες είναι ήδη γνωστές εκτός της επιχείρησης αυτής, (γ) οι πληροφορίες οι οποίες έχουν χάσει την εμπορική τους σημασία λόγω της ιστορικότητάς τους (πάροδος πενταετίας), (δ) εγκύκλιοι δημόσιων οργανισμών και φορέων, εκδόσεις ενώσεων επιχειρήσεων που διανέμονται στα μέλη τους, κ.ά.

Στην Ανακοίνωση περιέχονται, περαιτέρω, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων.

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την περιγραφόμενη στην Ανακοίνωση διαδικασία, οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα μέρη των εγγράφων, για τα οποία δεν υποβλήθηκε αιτιολογημένη αίτηση εμπιστευτικής αντιμετώπισης ή τα οποία δεν προσκομίστηκαν σε χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή θεωρούνται ως μη απόρρητα και τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση δεν έχει αντίρρηση στην αποκάλυψη των πληροφοριών.

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο στo συνημμένο αρχείο:

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!