Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς. Προς τον σκοπό αυτό, η ΓΔΑ εντοπίζει και τεκμηριώνει τις πρακτικές από μέρους των επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Τομεακές Διευθύνσεις:

 1. Διεύθυνση Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α Διεύθυνση),
 2. Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών (Β Διεύθυνση),
 3. Διεύθυνση Τροφίμων (Γ Διεύθυνση),
 4. Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ Διεύθυνση),
 5. Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (Ε Διεύθυνση),
 6. Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης, Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Υποδομών (ΣΤ Διεύθυνση),

Λοιπές Οργανικές Μονάδες:

 1. Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού,
 2. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,
 3. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων,
 4. Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού,
 5. Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας.

Στη ΓΔΑ λειτουργεί Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξή της. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ - ΤΟΜΕΩΝ

Επιχειρησιακός στόχος των Διευθύνσεων Κλάδων - Τομέων είναι να εντοπίζουν και τεκμηριώνουν τις πρακτικές εκ μέρους επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνούν για την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις. Οι Διευθύνσεις κλάδων τομέων είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και τη νομική τεκμηρίωση των επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παράγωγου δικαίου, καθώς και για τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην ΕΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων. Προς το σκοπό αυτό, προβαίνουν στη συλλογή πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 38 και διεξάγουν τις έρευνες που προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011.  

 

i.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους χημικών προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και λατομείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων) προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών, ηλεκτρικών, αυτοκινήτων οχημάτων, ένδυσης, υπόδησης και λοιπών καταναλωτικών αγαθών. 

Αποτελείται από τα τμήματα: 

α) Α` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και 

β) Α` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

ii.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής και διασκέδασης, υπηρεσιών δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δραστηριοτήτων και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Αποτελείται από τα τμήματα: 

α) Β` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και 

β) Β` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

iii.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τροφίμων και ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και χώρων μαζικής εστίασης.

Αποτελείται από τα τμήματα:

α) Γ` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές,

β) Γ` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

iv.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τραπεζών, ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και ελεύθερων επαγγελμάτων.

Αποτελείται από τα τμήματα:

α) Δ` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές.

β) Δ` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

v.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών και συναφών δραστηριοτήτων.

Αποτελείται από τα τμήματα:

α) Ε` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές

β) Ε` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

vi.  Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) είναι αρμόδια, κυρίως, για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3592/2007, όπως ισχύει, καθώς και για τους επιχειρηματικούς κλάδους των εκδόσεων και της διαφήμισης, των ηλεκτρονικών και εν γένει των ηλεκτρονικών υποδομών, της πληροφορικής, του διαδικτύου.

Αποτελείται από τα τμήματα:

α) ΣΤ` Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές.

β) ΣΤ` Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

 

vii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομικής τεκμηρίωσης των σχεδίων πράξεων και των προτάσεων νομικών πράξεων, και την επικουρία επί νομικών θεμάτων του Προέδρου και της ΓΔΑ.

Αποτελείται από

α) το Τμήμα Επικεφαλής Νομικού και 

β) το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Το Τμήμα Επικεφαλής Νομικού είναι αρμόδιο για το νομικό έλεγχο των σχεδίων πράξεων και των προτάσεων νομικών πράξεων και ειδικότερα των προσχεδίων εγγράφων και νομικών πράξεων σε υποθέσεις ελέγχου συγκεντρώσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, υποθέσεις των άρθρων 1, 2 και 11 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, οι οποίες εκκρεμούν στη ΓΔΑ και πληρούν τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης ή/και τα κριτήρια υπαγωγής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου στο Πρόγραμμα Επιείκειας ή της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών της ΕΑ, υποθέσεις τις οποίες επικουρεί η ΓΔΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011, το νομικό έλεγχο των σχεδίων εισηγήσεων επί των καταγγελιών που εμπίπτουν στις συνοπτικές διαδικασίες του άρθρου 37 του ν. 3959/2011, το νομικό έλεγχο των σχεδίων εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της ΕΑ για την έκδοση απορριπτικών αποφάσεων επί καταγγελιών, οι οποίες συγκεντρώνουν χαμηλή βαθμολογία βάσει του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος μοριοδότησης, κατ` εφαρμογή των οριζομένων στην περίπτωση ιε`, εδάφιο τρίτο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3959/2011, το νομικό έλεγχο των σχεδίων εισηγήσεων οι οποίες συντάσσονται από το Τμήμα Προώθησης Πολιτικής Ανταγωνισμού προς την Ολομέλεια της ΕΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 3959/2011, την επικουρία των Διευθύνσεων Κλάδων - Τομέων του άρθρου 9 κατά τη διεξαγωγή των ερευνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011, την επικουρία του Προέδρου της ΕΑ και της ΓΔΑ επί θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α. καθώς και των αποφάσεων της ΕΑ επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, επί του Προγράμματος Επιείκειας και επί της Διαδικασίας Δεσμεύσεων, την επικουρία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της ΕΑ, την επικουρία του Αντιπροέδρου της ΕΑ κατά την παρακολούθηση εφαρμογής των αποφάσεων της ΕΑ και κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων δικαστηρίων που εκδίδονται μετά από προσφυγή κατά των σχετικών αποφάσεων της Ε.Α., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του άρθρου 9, την παροχή νομικών συμβουλών και γνώμης προς την ΓΔΑ και τις οργανικές μονάδες αυτής, την παρακολούθηση των υποθέσεων ανταγωνισμού που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών με βάση τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ καθώς και της παράγωγης ενωσιακής νομοθεσίας (κανονισμών, οδηγιών) που άπτεται θεμάτων ανταγωνισμού, την επιμέλεια, οργάνωση και διαρκή ενημέρωση αρχείου νομολογίας σε συνεργασία με το Γραφείο ΝΣΚ και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας, τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου θεματικών λημμάτων νομολογίας των αποφάσεων των δικαστηρίων και των αποφάσεων της ΕΑ καθώς και την επεξεργασία τους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών πριν την ανάρτησή τους στον ιστότοπο (website) της ΕΑ και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ. Ο Επικεφαλής Νομικός συνδράμει στη διαδικασία αξιολόγησης της ΕΑ για τους Ειδικούς Επιστήμονες Νομικούς όλων των Τμημάτων Νομικής Τεκμηρίωσης των Διευθύνσεων Κλάδων - Τομέων σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο οποίο προΐσταται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΑ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση Προέδρου της Ε.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ολομέλειας της ΕΑ, έχει ως αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εσωτερικής συμμόρφωσης με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων μέσω προσδιορισμού και διαχείρισης δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την εκπαίδευση προσωπικού, τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων πληροφοριών πριν την ανάρτησή τους στον ισότοπο (website) της ΕΑ, τη συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, την ενημέρωση της ΕΑ, της ΓΔΑ και των υπαλλήλων της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, την προαγωγή δράσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Αρχής, την παροχή συμβουλών στην ΕΑ για την εκτίμηση αντικτύπου και την παρακολούθηση της υλοποίησής της, τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διερεύνηση και σύνταξη εισηγήσεων στον Γενικό Διευθυντή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής με την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων των διαφόρων δραστηριοτήτων της ΕΑ (Data Protection Impact Assessment).

 

viii.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδια κυρίως για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών

β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

γ) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης

 

ix.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ

Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων είναι η ορθή λειτουργία των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της ΕΑ και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων έχει ως αποστολή του κυρίως την μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, ψηφιακών υποδομών και του τηλεφωνικού κέντρου της Ε.Α. σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων, υποδομών και τα δίκτυα.

β) Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων

Το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων έχει ως αποστολή του κυρίως την αναζήτηση πειστηρίων μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία σχετίζονται με τα ψηφιακά τεκμήρια που συλλέγουν οι οργανικές μονάδες της ΕΑ, όπως επίσης και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση πλατφορμών / ηλεκτρονικών υποδομών και βάσεων δεδομένων της ΕΑ.

x.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού είναι αυτοτελές Τμήμα που υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή. Ως αποστολή έχει την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.

  

xi. ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας είναι αυτοτελές Τμήμα που υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή. Ως αποστολή έχει την εξασφάλιση, επεξεργασία και διάθεση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης και γνώσης για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και του ερευνητικού έργου της ΕΑ.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!