Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Η σύσταση της νέας Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας σηματοδοτεί τον ενισχυμένο ρόλο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην προβολή, την προώθηση και την επιτυχή ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και φορείς άλλων χωρών.

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι πρωτίστως αρμόδια για την παρακολούθηση, τη συμμετοχή και την πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχει ήδη προβεί, προ ετών, στη συγκρότηση και λειτουργία διευθύνσεων ή ανεξάρτητων τμημάτων διεθνών σχέσεων και επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή τους ως σημαντικών παραγόντων διαμόρφωσης της πολιτικής ανταγωνισμού των αρχών σε αυτές τις χώρες, λόγω του κομβικού ρόλου τους και του ενισχυμένου χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων τους.

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας παρέχει δημιουργική και εποικοδομητική υποστήριξη στο έργο όλων των άλλων Διευθύνσεων, Μονάδων και Τμημάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο την προβολή του έργου και της δράσης τους όχι μόνο στο εθνικό αλλά, κατά κύριο λόγο, στο ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης εστιάζονται κυρίως στην αποτελεσματική προώθηση και υποστήριξη της αποστολής, των θέσεων και των επιδιώξεων της ΕΑ ως προς τις σχέσεις της με τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, δίκτυα Αρχών Ανταγωνισμού, Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού ή Φορείς άλλων χωρών, καθώς και στην επαφή και διασύνδεση της Διοίκησης και των Υπηρεσιών της ΕΑ με τις εν λόγω διεθνείς αρχές, οργανισμούς και φορείς.

Μεταξύ των κύριων στόχων της είναι επίσης η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην έγκυρη ενημέρωση οργανισμών και επιχειρήσεων για θέματα που άπτονται της βασικής αποστολής της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και, γενικότερα, στην ενίσχυση των προσπαθειών προβολής και προώθησης του ανταγωνισμού που καταβάλλει η Αρχή.

Η δομή της νέας Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, και
  • το Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει ειδικότερα την ευθύνη της επικοινωνίας και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που εμπίπτουν εν γένει στην αρμοδιότητα της Ε.Ε. Υπό αυτό το πρίσμα, προετοιμάζει, οργανώνει και συντονίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, την εκπροσώπηση της ΕΑ στα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, ήτοι στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΔΔΑ), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), τη συμμετοχή της Αρχής σε εκδηλώσεις, επιτροπές και ομάδες εργασίας που διοργανώνονται από τους προαναφερθέντες Οργανισμούς ή άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη διεθνή συνεργασία. Σε συνεργασία με τις άλλες οργανικές μονάδες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι επίσης αρμόδια για το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων της ΕΑ καθώς και για την οργάνωση και τήρηση του Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εγγράφων.Στόχος της λειτουργίας του Τμήματος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της αποστολής της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και να αποτελεί μία πρότυπη μονάδα επικοινωνίας και συνεργασίας με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς για την προώθηση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα ανταγωνισμού.

Το Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι κυρίως υπεύθυνο για την επικοινωνία και τις σχέσεις της ΕΑ με τα ΜΜΕ, την ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και το έργο της ΕΑ, τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, καθώς και τη σύνταξη και διανομή δελτίων τύπου και ενημερωτικών φυλλαδίων, και τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων της ΕΑ. Επίσης, εποπτεύει τον ιστότοπο και το ενδοδίκτυο (intranet) της ΕΑ, καθώς και τους λογαριασμούς και άλλα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΑ, και είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση υλικού προώθησης του ανταγωνισμού με χρήση οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων.

Maria C

Μαίρη Χαμηλού
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας

Κώστας Γκουρλουμένος
Προϊστάμενος του Τμήματος  Ψηφιακής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Kostas G
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!