Κλαδική έρευνα στην Υγεία

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα την τελευταία πενταετία στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας καθώς και την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής συναφών ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποφάσισε στις 5.7.2020 την έναρξη κλαδικής έρευνας στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011. 

Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας προβλέπεται και προστατεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καθότι σχετίζεται με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Στην Ελλάδα αν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει καθολική κάλυψη, παρατηρείται διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή της ιδιωτικής δαπάνης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, το 90% της οποίας σύμφωνα με έρευνες του κλάδου φαίνεται να προέρχεται απευθείας από τους ιδιώτες με μόλις το 10% να καλύπτεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Η λειτουργία της αγοράς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συνδέεται άρρηκτα με την αγορά υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει αναφορικά τόσο με την ανάγκη χρήσης των σχετικών υπηρεσιών όσο και το αποτέλεσμα της χρήσης τους. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η οργάνωση και λειτουργία των γειτονικών και αλληλοεξαρτώμενων αγορών της παροχής υπηρεσιών υγείας και της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης υγείας έχει ως επίκεντρο τους διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης. Οι βασικές μεταβλητές του μηχανισμού των εν λόγω αγορών περιλαμβάνουν την ποιότητα και τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, το εύρος δικτύου, τα ασφάλιστρα και το εύρος ασφαλιστικής κάλυψης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στον ευρύτερο κλάδο μπορεί να είναι οριζόντιος μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υγείας και μεταξύ παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης υγείας αλλά και κάθετος αναφορικά με τη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης και παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Σε κάθε στάδιο, πρέπει να συνυπολογιστούν όχι μόνο οι προαναφερόμενες μεταβλητές αλλά και η δυναμική ανάπτυξη του κλάδου υπηρεσιών υγείας και παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, όπως ο θολός πλέον διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών καθώς και η επίδραση της διαχείρισης ιατρικών δεδομένων και δεδομένων ασφάλισης από τους αντίστοιχους παρόχους, ειδικά στην περίπτωση μερικής ή ολικής καθετοποίησης των υφιστάμενων παρόχων υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης. 

Zητήματα ανταγωνισμού προς διερεύνηση εντοπίζονται, καταρχήν, στη διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας για την ποιότητα και τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας θα πρέπει να αποτυπωθεί η νέα δομή και οι ιδιαιτερότητες της αγοράς όπως τείνει να διαμορφωθεί σε συνέχεια των εξαγορών που λαμβάνουν χώρα στον ευρύτερο κλάδο υγείας και ασφάλισης, με την κάθετη ολοκλήρωση επιχειρήσεων αλλά και με τη διερεύνηση τυχόν διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ ανταγωνιστών καθώς και την αποτύπωση σχέσεων μερικής κάθετης ολοκλήρωσης, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η λειτουργία των αγορών και η συγκέντρωση που παρατηρείται σε ορισμένες γεωγραφικές αγορές (π.χ Αττική). Στη συνέχεια θα πρέπει να αποτυπωθεί αν έχει επέλθει ισχυροποίηση συγκεκριμένων παικτών στην αγορά ή σε ποιο βαθμό η συγκέντρωση του κλάδου παράγει συμμετρία μεριδίων διευκολύνοντας σε αυτήν την περίπτωση συντονισμένα ή μη αποτελέσματα απορρέοντα από τη δομή της αγοράς. Άλλα θέματα που θα πρέπει να διερευνηθούν είναι η τυχόν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη συγκεκριμένων παικτών στην αγορά και/ή η πιθανότητα σιωπηρού συντονισμού των παρόχων υπηρεσιών υγείας στις αγορές που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας (υποδομές, τεχνολογίες, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό κτλ). Στην αξιολόγηση των ανωτέρω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο βαθμός που η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ασθενών ή/και ιατρών μπορεί να επηρεάσει πραγματικά ή/και δυνητικά τις παραπάνω σχέσεις και πρακτικές.

Άλλα δυνητικά ζητήματα προς διερεύνηση εντοπίζονται στον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης για το προσφερόμενο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, τις τιμές σε συνάρτηση με την προσφερόμενη ποιότητα στα διαθέσιμα ασφαλιστικά πακέτα  αλλά κυρίως στη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης και των παρόχων υπηρεσιών υγείας για τις τιμές και την προσέλκυση πελατείας μέσω άλλων παραμέτρων όπως ποιότητα, ποικιλία, εύρος δικτύου κλπ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθούν οι σχέσεις που διαμορφώνονται σε ένα οικοσύστημα που ορίζεται από μια δίπλευρη πλατφόρμα το ρόλο της οποίας αναλαμβάνει η εταιρία παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών προκειμένου να διασυνδέσει παρόχους υπηρεσιών υγείας με ασφαλισμένους. 

Επίσης, ζητήματα ανταγωνισμού προς διερεύνηση είναι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας και στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία δύναται να επηρεάζουν την καινοτομία και την ανάπτυξη της αγοράς, όπως επίσης τα ρυθμιστικά θέματα τόσο στην αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας όσο και στην αγορά παροχής ασφαλιστικής κάλυψης. Ειδικότερη ανάλυση χρειάζεται επίσης για να κατανοηθεί περαιτέρω και ο τρόπος με τον οποίον οι κρατικοί φορείς και οργανισμοί, είτε ως πάροχοι υγείας, είτε ως πάροχοι ασφαλιστικής κάλυψης για υπηρεσίες υγείας, επηρεάζουν την ισορροπία της αγοράς και την συμπεριφορά των ιδιωτών.

Νέες πρακτικές που έχουν εισέλθει δυναμικά στον κλάδο και θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας της κλαδικής είναι ο ρόλος των δεδομένων στην ανάπτυξη του κλάδου της προσωποποιημένης ιατρικής (personalized medicine) και οι αλλαγές στην αλυσίδα αξίας για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και το πώς αυτές επηρεάζουν τον σχετικό κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μέσω και της δυνατότητας που παρέχει η συλλογή Μεγάλων Δεδομένων (Big Data).

Στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας υπηρεσιών υγείας, διάφοροι πάροχοι κατέχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

 • Κλινικά δεδομένα (ασθενών )διατηρούνται συνήθως από ιατρούς και δεδομένα κλινικών δοκιμών κατέχονται από φαρμακευτικές εταιρείες. 
 • Οι εταιρείες Διαδικτύου, όπως μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης, επιγραμμικές πλατφόρμες, ή συγκεκριμένοι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, ενδέχεται να διατηρούν δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη συμπεριφορά, τους φόβους και τη συμπεριφορά των ασθενών (δεδομένα τρόπου ζωής).
 • Εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης εφαρμογών (ηλεκτρονικής) e-υγείας (π.χ. φορητοί έξυπνοι αισθητήρες και μικροσκοπικές συσκευές εκτός ή εντός του ανθρώπινου σώματος) συλλέγουν τις απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες και ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη συμβάλλοντας σε λύσεις ηλεκτρονικής e-υγείας.
 • Οι αρχές δημόσιας υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες και συγκεκριμένες εταιρείες δεδομένων υγείας διατηρούν δεδομένα σχετικά με το κόστος και την κατανάλωση φαρμακευτικών προϊόντων ή υγειονομικής περίθαλψης.

Οι εξελίξεις στη διάγνωση και η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ διαφορετικών συσκευών παρακολούθησης (π.χ. αισθητήρες ενσωματωμένους σε κινητά τηλέφωνα και συσκευές παρακολούθησης) έχουν αλλάξει δραστικά τη δυνατότητα διάγνωσης, αξιολόγησης και απόκρισης εγκαίρως. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να εξετάζουν τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δεδομένων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των γονιδιωματικών ακολουθιών, των αρχείων κλινικής περίθαλψης ασθενών και των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων για να κάνουν προβλέψεις και συστάσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) χρησιμοποιείται περαιτέρω για να μετατρέψει ένα πλήθος δεδομένων σε δυνητικά πολύτιμες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους ασθενείς, τα νοσοκομεία, τους ασφαλιστές και άλλους παρόχους υγείας. Ψηφιακές λύσεις υγείας, όπως υπηρεσίες διαλογής και δοκιμών που διατίθενται σε εφαρμογές ή ακόμη και τεχνητοί γιατροί, θα είναι άμεσα προσβάσιμες σε κινητές συσκευές. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού και της δυνατότητας νεοφυών εταιρειών υπηρεσιών ιατρικής τεχνολογίας  να εισέλθουν σε αυτές τις αγορές συμβάλλει στην καινοτομία και σε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. 

Βάσει των ανωτέρω, η κλαδική έρευνα θα εξετάσει επίσης:

 • τη δομή και διακυβέρνηση της αλυσίδας αξίας υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δεδομένων,
 • τις στρατηγικές και τα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, αλλά και τους δυνητικούς ανταγωνιστές που μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα λόγω και της ανάπτυξης υπηρεσιών και οικοσυστημάτων MedTech και InsurTech,
 • τον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενοι ρυθμιστικοί κανόνες ενδέχεται να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό σε αυτά τα νέα οικοσυστήματα.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, κηρύσσουμε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον ευρύτερο κλάδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση διά ζώσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Οκτωβρίου 2021, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εξειδικεύσει περαιτέρω ή/και να περιορίσει το αντικείμενο της έρευνας, ανάλογα με τα κατά περίπτωση ευρήματα της έρευνας, καθώς αυτή εξελίσσεται.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την τηλεδιαβούλευση της κλαδικής στην Υγεία & Ιδιωτική Ασφάλιση που διοργανώθηκε μέσω livestreaming την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου του 2021.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), ολοκλήρωσε την Ενδιάμεση Έκθεση της Κλαδικής Έρευνας στην Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 07.07.2023. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Ενδιάμεσης Έκθεσης εδώ, καθώς και τη συνοδευτική συνοπτική παρουσίαση (executive summary) της Ενδιάμεσης Έκθεσης εδώ.

Παράλληλα, η ΕΑ κήρυξε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης και προσκάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης ή/ και υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την 2η τηλεδιαβούλευση της κλαδικής στην Υγεία & Ιδιωτική Ασφάλιση που διοργανώθηκε μέσω livestreaming την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου του 2023.

Κλαδική Έρευνα στην Υγεία

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

 • 04 Δεκεμβρίου 2023 - Κλαδική Έρευνα της ΕΑ στην Υγεία, Δεύτερη Δημόσια τηλε-διαβούλευση - δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου 
 • 27 Νοεμβρίου 2023 - Δημόσια Τηλε-διαβούλευση της Τελικής Έκθεσης της Κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Υγεία την Πέμπτη 30/11/2023 - δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου 
 • 10 Ιουλίου 2023 - Κλαδική έρευνα της ΕΑ στην Υγεία – Δημοσίευση Ενδιάμεσης Έκθεσης και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης - δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου 
 • 05 Νοεμβρίου 2021 - Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Υγεία & Ιδιωτική Ασφάλιση  – Δημόσια τηλε-Διαβούλευση - δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.
 • 12 Ιουλίου 2021 - Ανακοίνωση της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.
Επιστροφή στο menu

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Γενικές Ερωτήσεις: Σκοπιμότητα & Στόχοι της έρευνας

Το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει μεν καθολική κάλυψη, στηριζόμενο στη φορολογία αλλά και στην ασφάλιση, και επιπλέον εμφανίζει και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή της ιδιωτικής δαπάνης. Στη χώρα μας το 90% των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία προέρχεται απευθείας από τους "χρήστες" (τους πολίτες), και μόνο το 10% καλύπτεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμβαίνει το ανάποδο. 

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας διακρίνονται στις κλινικές που παρέχουν Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και πολυιατρεία καθώς και τα προσωπικά ιατρεία ιδιωτών που παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι ιδιωτικές κλινικές, όπως και τα δημόσια νοσοκομεία, διακρίνονται σε Γενικές (παθολογικό και τμήμα γενικής χειρουργικής), Μικτές (τμήματα νοσηλείας και περισσότερα του ενός τμήματα παθολογίας και γενικής χειρουργικής) και Ειδικές (τμήματα νοσηλείας αποκλειστικά μιας ειδικότητας).

Σύμφωνα με την ετήσια απογραφική έρευνα θεραπευτηρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο αριθμός των θεραπευτηρίων, ιδιωτικές κλινικές και δημόσια νοσοκομεία, στην Ελλάδα το 2019 ανήλθε σε 269 μονάδες, σημειώνοντας μείωση την τελευταία τετραετία κατά 3,9%. Με βάση το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (52,4%) των θεραπευτηρίων κατά το 2019 ήταν ιδιωτικά. Κατά το 2019, το 63,2% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, το 32,0% Ειδικά, διαφόρων ειδικοτήτων και το 4,8% Μικτά.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ανακατατάξεις στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συντελώντας στη συγκέντρωση του κλάδου. Εν προκειμένω στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας υγείας φαίνεται ότι οι πέντε (5) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν το 46% (CR5=46%) περίπου της συνολικής αγοράς ενώ η συγκέντρωση της αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, ήτοι στα διαγνωστικά κέντρα, είναι τέτοια ώστε οι τρείς (3) μεγαλύτεροι όμιλοι κατέχουν το 37% (CR3=37%) περίπου της συνολικής αγοράς.

Σχετικά με τον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, παρατηρείται ότι στην Ελλάδα η διείσδυση του πληθυσμού σε αυτόν συγκριτικά με την Ευρώπη είναι περιορισμένη καθώς οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη ασφαλιστική συνείδηση. Συγκεκριμένα τα ασφάλιστρα εκτιμάται ότι αποτελούν το 2,0% του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2019) ενώ αντίστοιχα στην ΕΕ-28 αποτελούν το 7,45% (2018). 

Στον κλάδο δραστηριοποιείται μικρός αριθμός μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων με ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και σημαντικό μερίδιο στην αγορά, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι μικρο-μεσαίου μεγέθους, αλλά πολυπληθείς ανταγωνιζόμενες για μικρότερο μερίδιο της αγοράς. Συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ανερχόταν σε 53 το 2018 όταν το 2006 ανερχόταν σε 86 εκ των οποίων 22 δραστηριοποιούνταν σε ασφάλειες ζωής και σε ασφάλειες υγείας. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το 2020 δραστηριοποιούνται συνολικά στην αγορά μόνο 33 επιχειρήσεις. Στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης υγείας εκτιμάται ότι οι τρεις (3) μεγαλύτερες εταιρίες κατέχουν περίπου το 50% (CR3=50%) της εν λόγω αγοράς. Σημαντικές συγκεντρώσεις έχουν λάβει χώρα και σε αυτόν τον κλάδο και η σχετική τάση ενδέχεται να συνεχιστεί.

Σημειώνεται δε ότι τα ασφάλιστρα υγείας την τελευταία τετραετία έχουν αυξηθεί σημαντικά . Το 2019 εκτιμάται ότι τα ασφάλιστρα υγείας ανήλθαν σε €254,3εκ., αυξημένα κατά 9,1% σε σύγκριση με το 2018.
Στους αλληλοσυνδεόμενους κλάδους παροχής υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης δημιουργείται ένα πλέγμα σχέσεων μέσα σε ένα οικοσύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χρήζει διεξοδικής ανάλυσης. Κατ’ αρχήν οι ανταγωνιστικές σχέσεις που διαμορφώνονται στην αλυσίδα αξίας του κλάδου είναι οι εξής:
 1. οριζόντιος ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υγείας στην ποιότητα και την τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στην προσέλκυση ειδικευμένων ιατρών,
 2. οριζόντιος ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης για το εύρος του δικτύου, τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών πακέτων,
 3. ανταγωνισμός σε κάθετο επίπεδο (διαπραγματευτική δύναμη) μεταξύ παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης και παρόχων υπηρεσιών υγείας για τις τιμές των υπηρεσιών υγείας,
 4. ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών για πρόσβαση στα δεδομένα ιατρών και πελατών η οποία μπορεί να συμβάλει σημαντικά ως εργαλείο αποκλεισμού των ανταγωνιστών ή/και ως εργαλείο για τη σύναψη αποκλειστικών συμβάσεων ή/και συζευγμένων συμβάσεων ή πακέτων (tying or bundling) αν ο κάτοχος των δεδομένων χρησιμοποιεί τη δύναμή του από την κατοχή των δεδομένων αυτών για να μεταφέρει τη δύναμή του σε μία άλλη αγορά και να επιβάλλει τη χρήση των υπηρεσιών του. Η χρήση βάσεων δεδομένων μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο άμεσης κατάχρησης των καταναλωτών, μέσω πρακτικών προσωποποιημένων τιμών προμήθειας/διακριτικής τιμολόγησης.

Η ιδέα της συγκεκριμένης κλαδικής έρευνας ερευνήθηκε από το 2020 και ο κλάδος προτεραιοποιήθηκε ύστερα από Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ανέκυψαν κατά την πανδημία ειδικά στον ευρύτερο κλάδο της υγείας, η έναρξή της καθυστέρησε. Η εκκίνηση της έρευνας έρχεται σε μια στιγμή όπου παρατηρούνται:

 • σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο της υγείας και της ασφάλισης με στρατηγικές συνεργασίες – εξαγορές για την ενίσχυση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων αλλά και για στρατηγικούς στόχους, 
 • συνθήκες για την ενίσχυση της ζήτησης ιδιωτικών ασφαλειών υγείας για την κάλυψη των ελλείψεων των δημόσιων ταμείων,
 • τεχνολογική ανάπτυξη με ψηφιακή μετεξέλιξη των υπηρεσιών υγείας,
 • ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (BigData) παρόχων υπηρεσιών και πελατών που συμβάλλουν θετικά στην επιστήμη αλλά ενέχουν κινδύνους για την εξέλιξη των ανταγωνιστικών συνθηκών στους ερευνώμενους κλάδους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει κλαδική έρευνα στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης (υγείας), κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που της παρέχει ο νόμος, προκειμένου να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο ο ανταγωνισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και να εντοπίσει τυχόν πρακτικές που είναι σε θέση να βλάψουν την ευημερία των καταναλωτών και να εμποδίσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα στο γενικότερο κλάδο.

Στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης (υγείας), η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επικεντρωθεί στην εξέταση ζητημάτων όπως: 

 • η οριοθέτηση, ορισμός και χαρτογράφηση των σχετικών αγορών, 
 • η αξιολόγηση τυχόν ισχύος στις επιμέρους αγορές καθώς και ο ορισμός του οικοσυστήματος που δημιουργείται με τις σχέσεις αλληλοεξάρτησης, διαρθρωτικές σχέσεις και μετοχικές σχέσεις μεταξύ των παικτών,
 • η αποτύπωση των παραμέτρων εκείνων που δημιουργούν το πλαίσιο ανταγωνισμού σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, 
 • η αξιολόγηση της διαπραγματευτικής ισχύος που δημιουργείται σε όλη την αλυσίδα αξίας στην παροχή και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας,
 • το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο στις αγορές αυτές, με έμφαση σε τυχόν απαιτήσεις αδειοδότησης, τυχόν ασάφειες ή κενά του πλαισίου αυτού και τυχόν επιπτώσεις στην είσοδο νέων παικτών ή στην επέκταση ήδη υπαρχόντων, 
 • η συλλογή, διαχείριση και αξιοποίηση των ιατρικών και άλλων δεδομένων και η διαπραγματευτική δύναμη που αυτά προσδίδουν στον ιδιοκτήτη τους, πιθανές αστοχίες στις αγορές (market failures),
 • τυχόν χρήση μηχανισμών χορήγησης πρόσβασης σε δεδομένα κατά τρόπο που μπορεί να οδηγεί σε πρακτικές αποκλεισμού των ανταγωνιστών,
 • αξιολόγηση της καταλληλότητας των εργαλείων του δικαίου ανταγωνισμού να αντιμετωπίσει εντοπιζόμενα ζητήματα σε σύγκριση με τομεακά νομοθετήματα. 

- Α ΦΑΣΗ: Δημόσια Διαβούλευση

Μπορείτε κι εσείς να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήδη από τα πρώτα στάδια της κλαδικής έρευνας στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη σχετική διαβούλευση τόσο συμμετέχοντας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα οργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Οκτώβριο του 2021, όσο και υποβάλλοντας εγγράφως υπομνήματα με τα σχόλια και τις θέσεις σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 • Συμμετοχή στην ημερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Εντός του Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα οργανώσει μια ημερίδα για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης (υγείας), η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πρώτο φόρουμ για να ακουστούν οι θέσεις κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορωναϊού (Covid-19), η σχετική ημερίδα είναι πολύ πιθανό να πρέπει να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλείστε όπως αναφέρετε στο μήνυμά σας και την επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε. Η ημερομηνία της ημερίδας ή τηλεδιάσκεψης θα ανακοινωθεί προσεχώς. Ειδική πρόσκληση με λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της ημερίδας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας, θα σταλεί στους συμμετέχοντες εν ευθέτω.

 • Υποβολή υπομνημάτων

Παράλληλα με τη συμμετοχή σας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καλείστε να υποβάλετε εγγράφως τα σχόλια και τις θέσεις σας, έως την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επεξεργαστεί τα υπομνήματα που θα συγκεντρωθούν και θα  δημοσιεύσει έναν ανώνυμο περιληπτικό πίνακα των προβλημάτων που τέθηκαν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δίνοντας επίσης την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους στην ειδικά διαμορφωμένη ημερίδα ή τηλεδιάσκεψη.

Εάν επιθυμείτε το υπόμνημά σας ή μέρος αυτού να αντιμετωπιστεί ως απόρρητο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε σχετική δήλωση κατά την υποβολή του.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε είναι σε θέση εύλογα να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια για κάποιο ή κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας κλαδικής έρευνας. Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή:

 • Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες παροχής ιδιωτικών ιατρικών υπηρεσιών (κλινικές, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κα)
 • Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας
 • Επιχειρήσεων προμηθευτών ιατρικών μονάδων για την συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων
 • Ενώσεων / συνδέσμων διαφόρων ειδικοτήτων ιατρών
 • Λοιπών συνδέσμων και σωματείων προμηθευτών, πελατών, εργαζομένων
 • Εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητών

 

Επιστροφή στο menu 

 

 

 

Το Χρονοδιάγραμμα της Κλαδικής Έρευνας

 • Ιούλιος 2021 - Επίσημη έναρξη της κλαδικής έρευνας στις Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλισης (Υγείας)
 • 26 Οκτωβρίου 2021 - Πρώτη δημόσια διαβούλευση: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Ιούλιος 2023 - Δημοσίευση της ενδιάμεσης έκθεσης
 • Νοέμβριος 2023 - Δεύτερη δημόσια διαβούλευση
 • Εντός του 2024 - Δημοσίευση της τελικής έκθεσης 
Επιστροφή στο menu

Μοιραστείτε το / Share it
 

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα της Κλαδικής έρευνας στην Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με την κλαδική έρευνα και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση medinsur@epant.gr ή απευθείας με την ερευνητική ομάδα:

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.
Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!