Διαδικασία Διευθέτησης

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών

Η Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 29Α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011, αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, εκούσια και με ελεύθερη βούληση, παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε αποδιδόμενη σε αυτές απαγορευμένη σύμπραξη, ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει, ή/και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Για τη συνεργασία τους αυτή, χορηγείται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μείωση του προστίμου κατά 15%, ενώ επιτυγχάνεται εξάλειψη του αξιοποίνου ή μειωμένη ποινή για τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα.

Σκοπός της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού, έχει εκδώσει παράλληλα και Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με τη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών. Το Ενημερωτικό αυτό Δελτίο (δείτε εδώ), περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας. Το δελτίο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής μίας επιχείρησης στη Διαδικασία Διευθέτησης αλλά και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της διαδικασίας. 

Στα συνημμένα η σχετική απόφαση

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!