Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου

Πρώτη Φάση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στις 23.12.2020, έχοντας υπόψη το άρθρο 11  Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον Κλάδο Διανομής Τύπου. Βλ και Δελτίο Τύπου της ΕΑ της 14.1.2021 εδώ.

Το κείμενο των απόψεων της ΕΑ εστιάζει στη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις δομικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες του εν λόγω κλάδου με έμφαση στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου στο επίπεδο του Πρακτορείου διανομής. Στο κείμενο αρχικά παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο, η δομή και οι ανταγωνιστικές συνθήκες στον κλάδο διανομής Τύπου, προκειμένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτείνουν τη μη ύπαρξη ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές. Ακολούθως αναλύεται διεξοδικά η μονοπωλιακή δομή της επιμέρους αγοράς διανομής έντυπου Τύπου, και ειδικά το Πρακτορείο διανομής Τύπου Άργος, ενώ τέλος παρουσιάζονται τα εντοπιζόμενα προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με τις απόψεις της ΕΑ, η παρούσα δομή του Πρακτορείου διανομής έντυπου Τύπου με τη συμμετοχή μετόχων εκδοτών στο μετοχικό του κεφάλαιο δημιουργεί δυνητικά κίνητρα για την πρόκληση:

 • Συντονισμένων αποτελεσμάτων εναρμονισμένης συμπεριφοράς,
 • Μη συντονισμένων αποτελεσμάτων συνιστάμενων σε μονομερείς επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να ευνοήσουν τους μετόχους-εκδότες.

Το κείμενο των απόψεων της ΕΑ για δημόσια διαβούλευση παρατίθεται ολόκληρο εδώ καθώς και εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑ έχει ήδη εξετάσει την επιμέρους αγορά διανομής έντυπου Τύπου στο πλαίσιο σχετικής Γνωμοδότησης, κατά το άρθρο 23 Ν. 3959/2011, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020, και στην οποία εκφράσθηκαν γενικότεροι προβληματισμοί όσον αφορά τη δομή και οργάνωση της και υποβλήθηκε στην Πολιτεία δέσμη σχετικών προτάσεων. Για το κείμενο της Γνωμοδότησης δείτε εδώ.

Επισημαίνεται επίσης ότι η κανονιστική παρέμβαση του άρθρου 11 Ν. 3959/2011 δεν άπτεται  των ζητημάτων που εξετάζονται στην κύρια υπόθεση για τη διανομή έντυπου Τύπου σχετικά με εμπορικές πρακτικές του Πρακτορείου Άργος.

Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση:
Η 1η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε από την 24-3-2021 έως και την 22-4-2021. Για την περίληψη των υποβληθεισών απόψεων βλ. εδώ.

Δεύτερη Φάση

Για το κείμενο των δεύτερων Απόψεων βλ εδώ.

Στο πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης στη διανομή Τύπου και κατόπιν της δημοσίευσης των δεύτερων Απόψεων της ΕΑ κηρύσσουμε την έναρξη της 2ης δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας 30 ημερών,  προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα. 

Το κείμενο των δεύτερων Απόψεων της ΕΑ εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα: 

 • Αλλαγή Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Σινικά Τείχη
 • Εκπόνηση Πολιτικής Ουδετερότητας
 • Συμβουλευτική Επιτροπή
 • Πρότερη γνωστοποίηση μεταβολών μετοχικής σύνθεσης του Πρακτορείου διανομής
 • Κώδικα Συμπεριφοράς
 • Ορισμός Εντολοδόχου
 • Συλλογικές Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκδοτικών επιχειρήσεων και Πρακτορείου διανομής ή/και μεταξύ τελικών σημείων πώλησης και Πρακτορείου διανομής
 • Δημιουργίας κοινής επιχείρησης (JV)
 • Ρύθμιση Φυσικού Μονοπωλίου

Η ΕΑ στις Απόψεις της αξιολογεί τα ανωτέρω μέτρα και προκρίνει εκείνα τα οποία, βάσει άρθρου 11(3) Ν. 3959/2011, θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη διανομή Τύπου. 

Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση:
Η 2η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε από την 6.10.2021 έως και την 8.11.2021. Για την περίληψη των υποβληθεισών απόψεων βλ. εδώ.

Λήψη Απόφασης

Λήψη απόφασης επί Κανονιστικής παρέμβασης στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011 βλ. εδώ.

 

Κανονιστική Παρέμβαση στον Κλάδο Διανομής Τύπου

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

 • 04 Νοεμβρίου 2022 – Λήψη απόφασης επί κανονιστικής παρέμβασης στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011,  διαβάστε περισσότερα εδώ.
 • 07 Οκτωβρίου 2021 – Δημοσίευση των Δεύτερων Απόψεων της Ε.Α. και έναρξη δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης,  διαβάστε περισσότερα εδώ.
 • 23 Μαρτίου 2021 – Δημοσίευση των Απόψεων της Ε.Α. και έναρξη πρώτης δημόσιας διαβούλευσης,  διαβάστε περισσότερα εδώ.
 • 23 Δεκεμβρίου 2020 - Απόφαση της Ε.Α. για εκκίνηση διαδικασίας Κανονιστικής Παρέμβασης, διαβάστε περισσότερα εδώ.
Επιστροφή στο menu

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Γενικές Ερωτήσεις: Σκοπιμότητα & Στόχοι της κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο διανομής Τύπου

H EA ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία γιατί κατά την άποψη της οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των διατάξεων περί συμπράξεων, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, με τις προς δημόσια διαβούλευση απόψεις της α) διαπιστώνει ότι στον κλάδο αυτό δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και β) κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 του Ν. 3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Μετά τη δημοσίευση των Απόψεων της ΕΑ ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου, εκκινεί η 1η δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών. Η ΕΑ αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις από την 1η δημόσια διαβούλευση, θα ανακοινώσει προτεινόμενα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού, τα οποία θα θέσει σε 2η δημόσια διαβούλευση, διάρκειας επίσης 30 ημερών.

Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τις δύο (2) δημόσιες διαβουλεύσεις, η τελική απόφαση της ΕΑ θα δημοσιευτεί ύστερα από την ολοκλήρωση των δύο δημόσιων διαβουλεύσεων με ορίζοντα απόφασης το αργότερο σε 4-5 μήνες.

Περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα εδώ.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε δομικά προβλήματα στον κλάδο διανομής Τύπου και ειδικά στην επιμέρους αγορά διανομής έντυπου Τύπου, λόγω της μονοπωλιακής κατάστασης της συγκεκριμένης αγοράς, και τα οποία δεν δύνανται να επιλυθούν με την εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν 3959/2011. Σύμφωνα με τις απόψεις της ΕΑ η παρούσα δομή του Πρακτορείου διανομής έντυπου Τύπου Άργος με τη συμμετοχή μετόχων εκδοτών στο μετοχικό του κεφάλαιο δημιουργεί δυνητικά κίνητρα για την πρόκληση:

 • Συντονισμένων αποτελεσμάτων εναρμονισμένης συμπεριφοράς,
 • Μη συντονισμένων αποτελεσμάτων συνιστάμενων σε μονομερείς επιχειρηματικές αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να ευνοήσουν τους μετόχους-εκδότες.

Η ΕΑ ανέθεσε σε ομάδα διεθνώς αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων την αξιολόγηση των κινήτρων των μετόχων εκδοτών. Η πρώτη ανάλυση των εμπειρογνωμόνων, με τους εκεί εντοπιζόμενους περιορισμούς, ενδεικνύει ότι, λόγω της δομής της μετοχικής σύνθεσης της Άργος, υφίστανται κίνητρα η τιμή διανομής να είναι υψηλότερη αυτής που θα ίσχυε σε περίπτωση μη συμμετοχής εκδοτικών εταιριών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

 

Τα δομικά προβλήματα που εντοπίζονται στον κλάδο διανομής Τύπου, όπως εξάλλου και το σύνολο του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, αποτελούν ανοικτά θέματα που καλούνται να σχολιάσουν ή απαντήσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

- Δημόσια Διαβούλευση

Μπορείτε κι εσείς να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρέχοντας σχόλια στην Kανονιστική Παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις σας γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση competition@epant.gr

Καλείστε να υποβάλετε τα σχόλια και τις θέσεις σας γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την 22η Απριλίου 2021. Οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα σχόλια/υπομνήματα που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, με αναφορά στην επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που τα υποβάλλει. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Υπομνήματα φυσικών προσώπων που δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο φορέα ή επιχείρηση θα δημοσιεύονται ανώνυμα, εκτός εάν ο συντάκτης ρητά συναινεί στην αναφορά του ονοματεπωνύμου του ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του.

Εάν επιθυμείτε το υπόμνημά σας ή μέρος αυτού να αντιμετωπιστεί ως απόρρητο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε σχετική δήλωση κατά την υποβολή του.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσδιορίζετε σαφώς το τμήμα των απαντήσεων σας που είναι εμπιστευτικό και, εάν είναι εφικτό, να το παρέχετε σε χωριστό παράρτημα της απάντησης σας. Η EA θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές.

Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 13.1.2015 σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων, βλ. σχετικά εδώ.

Καλείστε να υποβάλετε τα σχόλια και τις θέσεις σας έως την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε είναι σε θέση εύλογα να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια για κάποιο ή κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο διανομής Τύπου. Στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λαμβάνει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος.
Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή:

 • εκδοτικών επιχειρήσεων
 • επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο και αγορά του κλάδου διανομής Τύπου
 • συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικών γραφείων και εταιριών, οικονομολόγων
 • εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητών
 • ενώσεων καταναλωτών ή και μεμονωμένων καταναλωτών

 

Επιστροφή στο menu

 

 

Διαδικαστικά θέματα

Η ΕΑ με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με αυτή πολιτών αλλά και την παράλληλη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση των δημόσιων σκοπών που αυτή επιτελεί και υπηρετεί, ορίζει, για την περίοδο από την Τετάρτη 24/3/2021 έως και την Πέμπτη 22/4/2021 τα εξής:

Τα γραφεία της ΕΑ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η κατάθεση εγγράφων με φυσική παρουσία ή με ταχυδρομείο δεν θα είναι πλέον εφικτή. Οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ, για υποθέσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση εγγράφων στην ΕΑ,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση καταγγελιών,

ή μέσω της φόρμας του website της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατάθεση γενικών ερωτημάτων ή αιτημάτων πληροφόρησης.

Η επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κατάλογο του προσωπικού της ΕΑ, είτε μέσω των συγκεκριμένων παρακάτω τηλεφώνων:
 • Πρωτόκολλο: 210 – 8809139 ή 210-8809331
 • Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: 210 – 8809209
 • Α΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809236
 • Β΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809217
 • Δ/νση Νομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809248
 • Επιτροπή
 • Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών: 210 – 8809202
 • Γραμματεία ΕΑ: 210 – 8809215 ή 210-8809212 (για θέματα οργάνωσης ακροαματικών διαδικασιών και θεμάτων της Ολομέλειας της Επιτροπής)
Η Ολομέλεια της ΕΑ θα διεξάγει τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και διασκέψεις μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών.
Οι εκ του νόμου δεσμευτικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν στις εργασίες της ΕΑ και η ίδια θα εξακολουθήσει να επιτελεί το έργο της, να εξετάζει τις υποθέσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των συγκεντρώσεων) και να λαμβάνει αποφάσεις – μέσω και της άμεσης προσαρμογής του προσωπικού της σε εξ αποστάσεως εργασίας. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας, όπου επιτρέπεται, παράταση προθεσμιών. Κάθε τροποποίηση θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΕΑ.

Η ΕΑ θα επανέλθει με νεότερες σχετικές ανακοινώσεις εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Επιστροφή στο menu

 

 

Το Χρονοδιάγραμμα της Κανονιστικής Παρέμβασης

 • 23.12.2020 - Εκκίνηση της διαδικασίας για κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο  διανομής Τύπου
 • 23.03.2021 - Δημοσίευση των Απόψεων της ΕΑ ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011 
 • 24.03.2021 - Έναρξη 1η δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 30 ημερών: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 22.04.2021 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 06.10.2021 - Έναρξη 2ης δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας  30 ημερών: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 08.11.2021 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 04.02.2022 - Λήψη απόφασης επί της Κανονιστικής Παρέμβασης
Επιστροφή στο menu

 

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για τη δημόσια διαβούλευση γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για επικοινωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, καλείτεστο τηλέφωνο 210 – 8809202.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.

Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επιστροφή στο menu
Μοιραστείτε το / Share it
 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!