Διεθνής Συνεργασία

Στις σημερινές παγκοσμιοποιημένες οικονομίες οι εταιρείες λειτουργούν ολοένα και περισσότερο πέρα από τα εθνικά σύνορα – απαιτείται συστηματική συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. 

Η υιοθέτηση και η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των δικαιοδοσιών, παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι διεθνείς παράγοντες που στοχεύουν στη δημιουργία διαφορετικών μηχανισμών σύγκλισης πολιτικών (ουσιαστικών και/ή διαδικαστικών): το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και άλλα μοντέλα περιφερειακής ένταξης. Η ποικιλομορφία αυτή δεν αντανακλάται μόνο στην υιοθέτηση διαφορετικών μοντέλων δικαίου ανταγωνισμού σε διάφορες δικαιοδοσίες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά η νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

 Ενόψει των προκλήσεων μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι αρχές ανταγωνισμού πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να διατηρήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας

Η ίδρυση της νέας Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας σηματοδοτεί την αυξημένη έμφαση που δίνει η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην προσέγγιση, την υπεράσπιση και την επιτυχή ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και φορείς άλλων χωρών. 

Η εν λόγω Διεύθυνση αποτελείται από τα Τμήματα:

  1. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
  2. Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

            Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΑ, είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για την παρακολούθηση, τη συμμετοχή και την κοινοποίηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Διεύθυνση υποστηρίζει δημιουργικά και εποικοδομητικά το έργο όλων των άλλων Διευθύνσεων, Παραρτημάτων και Τμημάτων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο την προβολή του έργου και των δράσεών τους όχι μόνο στο εθνικό αλλά πρωτίστως στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

            Στόχοι

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης εστιάζονται κυρίως στην αποτελεσματική προώθηση και υποστήριξη της αποστολής, των θέσεων και των φιλοδοξιών της ΕΑ σχετικά με τις σχέσεις της με τους αρμόδιους φορείς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, δίκτυα Αρχών Ανταγωνισμού, Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού ή Φορείς άλλων χωρών, καθώς και την επαφή και σύνδεση της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του ΕΑ με τις παραπάνω διεθνείς αρχές, οργανισμούς και φορείς.

Επίσης, ένας από τους κύριους στόχους της είναι η υλοποίηση δράσεων με στόχο την έγκυρη ενημέρωση φορέων και επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν την κύρια αποστολή της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και γενικότερα την ενίσχυση των προσπαθειών προβολής και υπεράσπισης της Αρχής.

Τελευταίες Διεθνείς Ειδήσεις

 

Πρωτοβουλίες και δράσεις εντός της ΕΕ

Βάσει των διατάξεων του Κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΕ 1/2003 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) ως ένα φόρουμ συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού, ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ECN, ειδικά σε ό,τι αφορά: 

  • Ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρχές ανταγωνισμού του δικτύου, 
  • Αμοιβαία συνδρομή σε έρευνες, 
  • Ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων πληροφοριών. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του ECN και συνεργάζεται με άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε γενικά ή τομεακά θέματα στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας του ECN. Οι ομάδες εργασίας του ECN περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων –νομοθεσία για συγκεντρώσεις, καρτέλ, ψηφιακές αγορές, υγειονομική περίθαλψη και άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενήργησε ως συντονίστρια της ομάδας ECN για τη βιώσιμη ανάπτυξη το έτος 2021.

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα για το ECN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Ειδικότερα Έργα και Πρωτοβουλίες
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέλαβε πρόσφατα πολλά έργα και πρωτοβουλίες με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Σε μια εποχή που το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής γίνεται πιο έντονο, η ανάγκη επιτάχυνσης του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας καθίσταται επιτακτική, μέσω της υιοθέτησης δράσεων για την προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης προς όφελος της καινοτομίας, των καταναλωτών και των πολιτών συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει διάλογο για την εξεύρεση και ενσωμάτωση μεθόδων και εργαλείων αποτίμησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών πρακτικών στο δίκαιο του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο ευνοούν ή αναστέλλουν συγκεκριμένες βιώσιμες λύσεις, πάντα δεσμευμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η πρωτοβουλία της ΕΑ κατέληξε σε μια εκτενή διεθνή συζήτηση μέσω της δημοσίευσης, τον Ιούλιο του 2020, ενός εγγράφου συζήτησης προσωπικού σχετικά με τη νομοθεσία για τη βιωσιμότητα και τον ανταγωνισμό,tη διοργάνωση, τον Σεπτέμβριο του 2020, ενός διεθνούς συνεδρίου για το ίδιο θέμα, τη δημοσίευση, τον Φεβρουάριο του 2021, μιας κοινής τεχνικής μελέτης με την Ολλανδική Αρχή για τους Καταναλωτές και τις Αγορές (ACM) και τη συμμετοχή της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ως συντονιστή (από κοινού με την ACM) στην ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό που έχει συσταθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN).

Τις ενέργειες αυτές ακολούθησε πρόταση για τη δημιουργία του «Sandbox» για την βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability) και τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά.”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «Ανταγωνισμός και βιώσιμη ανάπτυξη» δείτε εδώ

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η ενημερωμένη Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “Επικαιροποίηση σχετικά με την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού στον φαρμακευτικό κλάδο (2018-2022)- Συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού για οικονομικώς προσιτά και καινοτόμα φάρμακα”. Η έκθεση παρουσιάζει τις κύριες δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών και των συγχωνεύσεων στον φαρμακευτικό τομέα και συντάχθηκε σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑ και εξηγεί πώς οι αποφάσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών, που υιοθετήθηκαν από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και την Επιτροπή κατά την περίοδο αυτή, καθώς και οι αποφάσεις περί συγχωνεύσεων της Επιτροπής, συνέβαλαν στην δυνατότητα παροχής προσιτών και καινοτόμων φαρμάκων για τους ασθενείς της ΕΕ.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΕΑ εδώ.

Ειδικότερα, η Έκθεση εστιάζει στα ακόλουθα:

  • γενική επισκόπηση της επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από την Επιτροπή και τις ΕΑΑ στον φαρμακευτικό κλάδο (ενότητα 2)·
  • περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού κλάδου βάσει των οποίων διαμορφώνεται η εκτίμηση του ανταγωνισμού (ενότητα 3)·
  • επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία περί ανταγωνισμού προστάτευσε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (ενότητα 4)· και
  • παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο η επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στη διάθεση οικονομικώς προσιτών φαρμάκων (ενότητα 5) και στην καινοτομία και την επιλογή φαρμάκων και θεραπειών (ενότητα 6), μέσω ανάλυσης των αντιμονοπωλιακών υποθέσεων (της Επιτροπής και των ΕΑΑ) και των υποθέσεων συγκεντρώσεων (της Επιτροπής).

Η ψηφιοποίηση υπήρξε ένας επιταχυντής της παγκοσμιοποίησης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οδήγησε στην εμφάνιση νέων επιχειρήσεων και έφερε σημαντικές αλλαγές στους παραδοσιακούς τομείς. Οι Αρχές Ανταγωνισμού διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προστασία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής δυναμικής στον ψηφιακό χώρο.

Η ΕΑ έχει ξεκινήσει μια Κλαδική Μελέτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce) και μια Κλαδική Μελέτη στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech), προκειμένου να συμβάλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και στην προώθηση της καινοτομίας και να βελτιώσει την ευημερία των καταναλωτών. Το θέμα της πρόσβασης στα δεδομένα έχει επίσης τεθεί στο πλαίσιο της εν εξελίξει Τομεακής Έρευνας για τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης. Τέλος, η ΕΑ προώθησε μια ατζέντα τεχνολογικών αλλαγών και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιβολή του νόμου περί ανταγωνισμού, αναλαμβάνοντας τις πρώτες εργασίες σχετικά με τη χρήση του Υπολογιστικού Δικαίου και Οικονομικών του Ανταγωνισμού.

Πως οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού μπορούν να ενισχύσουν την εφαρμογή της DMA (Πρόταση Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) δημοσίευσε κοινό έγγραφο (Joint Paper) των επικεφαλής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού (ΕΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA). Το κοινό έγγραφο εξετάζει το ζήτημα του συντονισμού της επιβολής της DMA με την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και διατυπώνει προτάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτού του νέου εργαλείου, επιτρέποντας στις ΕΑΑ να επιβάλλουν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με την DMA. Το κοινό έγγραφο επικεντρώνεται σε θεσμικές πτυχές που, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στην πρόταση, με στόχο να καταστεί το DMA όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και ασφαλές για το μέλλον. Στο κοινό έγγραφό τους, οι επικεφαλής των εθνικών αρχών ανταγωνισμού υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού στενού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ αυτών των φορέων στο πλαίσιο του DMA, ο οποίος θα μπορούσε να βασιστεί στο μοντέλο ECN που έχει καθιερωθεί με επιτυχία για περισσότερα από 15 χρόνια.

Το Joint Paper και το δελτίο τύπου του ECN είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού (ECA) είναι ένα φόρουμ συζήτησης που δημιουργήθηκε από τις αρχές ανταγωνισμού εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εποπτική αρχή της ΕΖΕΣ. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2001. Στόχος του φόρουμ είναι να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και να συμβάλει στην αποτελεσματική επιβολή της εθνικής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Οι συνεδριάσεις των επικεφαλής των αρχών ανταγωνισμού πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο.

Συνέδριο ECA 2021

 

Διεθνείς Οργανισμοί και Δίκτυα

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΑ συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες που άπτονται δραστηριοτήτων σχετικών με τον ανταγωνισμό πολυμερών οργανισμών, όπως το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή  η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Η κύρια έμφαση δίνεται στην προώθηση της σύγκλισης των πολιτικών μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων για ευρύτερα ζητήματα πολιτικής και εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η ΕΑ συνεργάζεται με το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), το οποίο εκπροσωπεί περισσότερες από 140 Αρχές και στοχεύει στην προώθηση της σύγκλησης μεταξύ των νομοθεσιών και πολιτικών του ανταγωνισμού καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των Αρχών Ανταγωνισμού.

Τα ζητήματα που συζητούνται στο πλαίσιο του ICN παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο πρακτικό όσο και επιστημονικό και υποδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η ΕΑ. Ως εκ τούτου, η ΕΑ  συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και φόρουμ που διοργανώνει το ICN και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του εντός του δικτύου.

 Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, πραγματοποίησε μια αξιολόγηση επιπτώσεων στον ανταγωνισμό των κανονισμών που δυνητικά περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε τέσσερις βασικούς τομείς για την ελληνική οικονομία: λιανικό εμπόριο, επεξεργασία τροφίμων, κατασκευαστικά υλικά και τουρισμός. Αυτή η άσκηση οδήγησε στην αναθεώρηση περισσότερων από 1.000 νομοθετικών πράξεων και περισσότερων από 320 συστάσεων για νομικές διατάξεις που θα έπρεπε να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν. Η ΕΑ έλαβε τιμητική διάκριση στον διαγωνισμό του 2014. 

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέβαλε επίσης στο Workbook Chapter 3:  Assessment of Dominance («The Effect of Buyer Power on the Assessment of Dominance») που παρουσιάστηκε στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο του ICN, στη Χάγη της Ολλανδίας το Μάιο του 2011. 

Σημαντικό φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων πολιτικής ανταγωνισμού είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις δύο ομάδες εργασίας: «Ανταγωνισμός και ρύθμιση» και «Διεθνής Συνεργασία».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ και οι ομάδες εργασίας της συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο. Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Ανταγωνισμό πραγματοποιείται με μια μεγαλύτερη ομάδα συμμετεχόντων, στην οποία τα μέλη του ΟΟΣΑ ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες με εκπροσώπους από αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες. Τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ εκλέγεται από το έτος 2021 ο Πρόεδρος της ΕΑ, Ιωάννης Λιανός. Είναι η πρώτη φορά που εξελέγη Έλληνας στο αξίωμα αυτό, εκπροσωπώντας την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η ΕΑ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ και του Παγκόσμιου Φόρουμ για τον Ανταγωνισμό, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 100 αρχές ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχει στο φόρουμ μέσω γραπτών συνεισφορών, οι οποίες δημοσιεύονται, και εκφωνούνται  κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), είναι ένα μόνιμο διακυβερνητικό όργανο. Διοικούμενη από 195 κράτη μέλη, η UNCTAD είναι το όργανο των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών θεμάτων. Ένα από τα μελήματα της είναι η Πολιτική Ανταγωνισμού. Η ΕΑ είναι ενεργό μέλος της Ομάδας Εργασίας Διασυνοριακών Καρτέλ και συν-υποστήριξε μια πρόταση για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σε αυτό το σημαντικό θέμα. Η ΕΑ εργάζεται επί του παρόντος σε ένα έργο που ενισχύει τη συνεργασία για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς επιβολής του νόμου περί ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ ανεπτυγμένων, αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων δικαιοδοσιών. 

Η διακυβερνητική ομάδα εμπειρογνωμόνων για το δίκαιο και την πολιτική του ανταγωνισμού συνεδριάζει κάθε χρόνο στη Γενεύη. Η ελληνική αντιπροσωπεία (ο Πρόεδρος της ΕΑ καθώς και δύο μέλη του προσωπικού της) συμμετείχε στην 8η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Ανταγωνισμό και την Προστασία των Καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020.

 

Διμερείς Συμφωνίες και ανταλλαγές

Μνημόνια Συνεργασίας MOUs

Μοιραστείτε το / Share it
 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!