Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 3959/2011 (ΑΡΘΡΑ 101 ΚΑΙ 102 ΣΥΝΘΛΕΕ) 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κότσικα 1Α & Πατησίων (τηλ. επικοινωνίας 210 8809100) (εφεξής «Επιτροπή»), διενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ελέγχους για τη διαπίστωση συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού (άρθρο 1, παρ.1 Ν. 3959/2011) ή/και διαπίστωση καταχρηστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά (άρθρο 2 Ν. 3959/2011), στο πλαίσιο των οποίων δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους ή/και να ζητά οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που με οιοδήποτε τρόπο συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασία στο πλαίσιο άσκησης των ως άνω αρμοδιοτήτων της είναι εξαιρετικής σημασίας, ενημερώνει διά του παρόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, για τον σκοπό της επεξεργασίας τους, τις νομικές βάσεις επεξεργασίας, τους αποδέκτες τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και για τα δικαιώματά σας ως εργαζόμενων της Επιτροπής.  

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα πλαίσια των επεξεργασιών της παρούσας ενημέρωσης.

Η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στην Αθήνα, Οδ. Κότσικα 1Α & Πατησίων,  Τ.Κ. 10434, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8809100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Συλλογή προσωπικών δεδομένων 

H Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού επεξεργασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από καταγγέλοντες των εκάστοτε παραβάσεων και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, από προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, από τρίτες οντότητες (ανταγωνιστές των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό επίπεδο της αγοράς), από τράπεζες πληροφοριών και δημόσιες βάσεις δεδομένων και από κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή και φορέα. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, κατά τη λήψη μέτρων αρμοδιότητας της Επιτροπής και με την αποστολή και λήψη επιστολών παροχής πληροφοριών και στοιχείων από τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Ενδεικτικά η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων: 

 1. Βασικά δεδομένα προσώπου (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, ονοματεπώνυμοκ.λπ.)
 2. Μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΔΤ, ΑΦΜ) 
 3. Επαγγελματικά δεδομένα (αριθμός επαγγελματικού μητρώου, επαγγελματική ιδιότητα)

Εκτός των ανωτέρω ενδεικτικών κατηγοριών δεδομένων η Επιτροπή λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων της και του ελέγχου που ασκεί για τη διαπίστωση των παραβάσεων του ανταγωνισμού, και ιδίως κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δύναται να συλλέγει απροσδιόριστο όγκο διαφορετικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικής λήψης αντιγράφων ηλεκτρονικών αρχείων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Επιτροπή τηρεί και επεξεργάζεται αποκλειστικά τα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ενώ τα δεδομένα που κρίνεται ότι εκφεύγουν του αντικειμένου ελέγχου της Επιτροπής διαγράφονται με ασφάλεια ενώπιον εκπροσώπων των εμπλεκόμενων μερών σύμφωνα με τις νόμιμες, λειτουργικές διαδικασίες της Επιτροπής και τις αρχές προστασίας δεδομένων, και όπως παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα ενημέρωση. 

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα αποκλειστικά για τoυς σκοπούς της διερεύνησης υποθέσεων για διαπίστωση παραβάσεων  των άρθρων 1 ή/ και 2 του ν. 3959/2011 (και των άρθρων 101 ή/ και 102 ΣΛΕΕ), δηλαδή συμπράξεων επιχειρήσεων με αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού ή/και καταχρηστική συμπεριφορά επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

4. Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων 

Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιτροπή  στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, η νομική βάση της επεξεργασίας τους είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. 

5. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων 

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Επιτροπής, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

 • Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους όταν η διαβίβαση σε αυτές απαιτείται από τον νόμο ή προβλέπεται από αυτόν. 
 • Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Επιτροπή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων, πάροχοι υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής και συντήρησης αυτών, όπως η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού. Τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.
 • Ορκωτοί ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές όταν η διαβίβαση σε αυτούς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Επιτροπής ή για την άσκηση των δικαιωμάτων της και την προάσπιση των συμφερόντων της ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων ανεξάρτητων αρχών.
 • Κάθε άλλος αποδέκτης για τη διαβίβαση στον οποίο υφίσταται έννομη υποχρέωση της Επιτροπής ή ο οποίος έχει εκ του νόμου δικαίωμα προς λήψη των δεδομένων. 

6. Διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό

Η Επιτροπή διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο, όπως η Microsoft Corporation που εδρεύει στις ΗΠΑ, οι οποίες δραστηριοποιούνται  εκτός Ε.Ο.Χ Η διαβίβαση των δεδομένων σας, εκτός ΕΟΧ τελείται υπό τη νομική βάση του άρθρου 46.2γ (τυποποιημένες ρήτρες προστασίας : αφορά τυποποιημένες ρήτρες για τις οποίες δεν απαιτείται ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

7. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων και διαγραφή δεδομένων. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποτελεσματική και νόμιμη άσκηση του έργου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, όπως αυτές περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία. 

Ιδίως για τα δεδομένα που συλλέγονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και εκφεύγουν του αντικειμένου του εκάστοτε ελέγχου της Επιτροπής, αυτά διαγράφονται άμεσα με ασφάλεια, ενώπιον εκπροσώπων των εμπλεκόμενων μερών κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αποσφράγισης ηλεκτρονικών αρχείων. Ειδικότερα, η εκάστοτε ελεγχόμενη επιχείριση καλείται στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να λάβει χώρα η αποσφράγιση του σκληρού δίσκου, να προσδιορισθούν τα απόρρητα στοιχεία ηλεκτρονικών αρχείων και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η τυχόν διαγραφή των σχετικών στοιχείων. Η αποσφράγιση και η διαλογή των ανωτέρω μπορεί να γίνει παρουσία της εταιρείας.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, ως τυχόν υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία δύνανται να ασκηθούν κατά περίπτωση: 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από την Επιτροπή ως υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (πχ σκοπούς επεξεργασίας, κατηγορίες δεδομένων, αποδέκτες, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.) καθώς και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας.  

 • Δικαίωμα διόρθωσης/συμπλήρωσης των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την Επιτροπή να προβεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 • Δικαίωμα διαγραφής/ δικαίωμα στη λήθη

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την Επιτροπή τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν όταν η επεξεργασία τους δεν είναι νόμιμη η δεν απαιτείται πια για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίζετε από την Επιτροπή να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας αποκλειστικά στην πράξη αποθήκευσης αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016.  

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή διενεργείται επί της βάσης του δημοσίου συμφέροντος της Επιτροπής.

 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουν υποστεί επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα και ληφθεί βάσει της συγκατάθεσή σας ή τη σύμβαση που τηρείτε με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και τα οποία έχετε παράσχει στην Επιτροπή, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά. 

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει χώρα εκ μέρους της Επιτροπής, στον βαθμό που δεν πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ικανοποίησή τους ή που υφίσταται κάποια από τις προβλεπόμενες, εκ μέρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016, εξαιρέσεις ως προς την ικανοποίηση αυτών.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 39Α του Ν. 3959/2011 έχει εισαχθεί υπέρ της Επιτροπής  νομοθετικός περιορισμός στα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, σύμφωνα με τον οποίων η Επιτροπή δύναται να περιορίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους και τις υποχρεώσεις της σχετικά με αυτά, κατά την άσκηση των εξουσιών της έρευνας,  όταν η άσκηση των δικαιωμάτων και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών θέτει σε κίνδυνο, ή δυσχεραίνει τις έρευνες ή τις δραστηριότητες επιβολής που διεξάγει η Επιτροπή προς τον σκοπό της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, ιδίως μέσω της αποκάλυψης ερευνητικών μέσων, μεθόδων και αποδεικτικών στοιχείων, ή όταν επηρεάζονται δυσμενώς τα δικαιώματα άλλων υποκειμένων δεδομένων, για όσο χρονικό διάστημα συντρέχουν οι λόγοι που δικαιολογούν τους σχετικούς περιορισμούς. Κατά το διάστημα αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η πρόληψη παράνομης πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή διαβίβασης των δεδομένων αυτών σε πρόσωπα που δεν απαιτείται να τα γνωρίζουν.  Όταν δεν συντρέχουν πλέον οι ουσιώδεις λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αίρει τον περιορισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το υποκείμενο των δεδομένων για τους ουσιώδεις λόγους για τους οποίους εφαρμόσθηκε. 

9. Άσκηση δικαιωμάτων

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεται στην Επιτροπή: 

 • μέσω φυσικής αλληλογραφίας προς: 

Επιτροπή Ανταγωνισμού , Αθήνα, Οδ. Κότσικα 1Α & Πατησίων,  Τ.Κ. 10434

Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους αυτής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

10. Υποβολή καταγγελιών

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 6475600, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

11. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!