Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 512/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί: 1) των καταγγελιών των […] και […]κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 Ν. 703/1977,2) της αναφοράς του Μιχαήλ Γκιούρτα κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κα ι3) της γνωστοποίησης σύμπραξης,…
Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 510/2010

Θέμα της συνεδρίασης: .Ο υπολογισμός προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.2265/2010 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση της NESTLE (Απόφαση ΕΑ 434/V/2009).
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Απόφαση 505/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της Aυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά «αλεύρων» και «σιτηρών» για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, ωςισχύει, και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και η εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το…
Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Απόφαση 502/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») σε εταιρίες διύλισης πετρελαιοειδών με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με την από 10.7.2009 μεταγενέστερη καταγγελία του…
Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Απόφαση 500/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 27.11.2009 γνωστοποίησηςκατά το άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εξαγοράς του [...]% του μετοχικούκεφαλαίου της εταιρίας ALCOTRA S.A. από την εταιρία TRAFIGURA BEHEER B.V.
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Απόφαση 499/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 9-2-2010 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α Ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία «NEWREST GROUP HOLDING SL» της εταιρίας «ABELA ΕΛΛΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.»
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Απόφαση 498/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 9.2.2010 γνωστοποίησηςκατά το άρθρο 4α Ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία «NEWREST GROUP HOLDING SL» της εταιρίας «NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Απόφαση 497/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της απόσχισης (α) του κλάδου κατασκευής δημοσίων καιιδιωτικών έργων της ανώνυμης εταιρίας «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β)του κλάδου κατασκευής δημοσίων έργων της ανώνυμης εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ…
Τρίτη, 06 Ιουλίου 2010

Απόφαση 495/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 7425/18.11.05και 1592/17.03.06 καταγγελιών των 1) «ΣΙΣΚΟΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Γενικού Εμπορίου –Υπεραγορά – Αντιπροσωπείες» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σούπερ Μάρκετ Ακρίτας –Αντιπροσωπείες – Εμπόριο Α.Ε.» και 2) Ιωάννη Μαυρίδη, Ακρίτα Μαυρίδη, «ΑΚΡΙΤΑΣ Υπεραγορά…
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010

Απόφαση 494/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της επί της από 8.4.2010 γνωστοποίησηςτης συγκέντρωσης των εταιριών «TOPAZ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «TIGER CHEMICALS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ», σύμφωνα με το αρ. 4β ν. 703/77, ως ισχύει .
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Απόφαση 493/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», για παράβαση των άρθρων 1, 2 του…
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Απόφαση 492/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης και έρευνας,σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 703/77, της σύμπραξης των επιχειρήσεων «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», «ΔΙΑΣΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε», «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε».
Τρίτη, 18 Μαϊος 2010

Απόφαση 490/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4571/20.7.2006 καταγγελίας της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.» για παράβαση των άρθρων 1, 2 ν.703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 18 Μαϊος 2010

Απόφαση 487/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιριών «Blue Container Line S.A.» και «Επιχειρήσεις ΔΗΑΛΜΑΡ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ ΑΕ) για παράβαση των άρθρων 2 Ν. 703/77 και 82 ΣυνθΕΚ.
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 486/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 9.2.2005 καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ», κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣΑ.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77.
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 485/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισηςκατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ASPIS BANK A.T.E.», για τη σκοπούμενη απόκτηση από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ…
Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 484/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 3.1.2008 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και«WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη μεδημόσια προσφορά..
Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Απόφαση 483/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας«ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»…
Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Απόφαση 482/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί 1) της από 14.9.2005 καταγγελίας του Ιωάννη Γεωργανά, επιχειρηματία, κατοίκου Ξάνθης, κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει…
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Απόφαση 480/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με τις συνέπειες της λειτουργίας του αγωγού αεροπορικών καυσίμων Ασπροπύργου-Σπάτων στην τιμολόγηση των αεροπορικών καυσίμων τύπου JA-1 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 327/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Απόφαση 479/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 18.6.2009 αίτησης της ανώνυμηςεταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» περί ανακλήσεως της με αριθμό442/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 476/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται στην από 19.2.2008 γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,«ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»…
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 477/2010

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει της εξαγοράς του 95,765% του μετοχικού κεφαλαίου τηςεταιρίας «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Σελίδα 1 από 2

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.