Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013

Απόφαση 561/2013

Λήψη απόφασης επί του αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον κλάδο κατασκευών, για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 και 2 των Ν. 703/1977 και Ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Απόφαση 561/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 561/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  7η Φεβρουαρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΕΑ), µε την υπ’ αριθµ. 561/VII/2013 οµόφωνη Απόφαση της, έκρινε ότι η Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.Ε.), η οποία εκπροσωπεί κατασκευαστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ιδίως στο νοµό Αττικής, συνέβαλλε – µέσα από διαρκείς αποφάσεις/συστάσεις προς τα µέλη της τα έτη 2002 έως και 2009 – στον περιορισµό της παραγωγής (ανέγερσης) και διάθεσης νεόδµητων πλεοναζουσών κατοικιών στο Νοµό Αττικής και στον έµµεσο, έτσι, καθορισµό των τιµών τους, γεγονός που συνιστά παράβαση και σοβαρό περιορισµό του ανταγωνισµού (άρθρο 1 του ν.703/77, νυν άρθρο 1 του ν3959/2011). Για την παράβαση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε πρόστιµο ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων (18.394) ευρώ στην Ε.Κ.Κ.Ε 

Η σχετική αυτεπάγγελτη έρευνας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού διενεργήθηκε µε αφορµή πληθώρα δηµοσιευµάτων στον τύπο σχετικά µε τις υψηλές τιµές των ακινήτων, καθώς και σχετική ανακοίνωση της Ε.Κ.Κ.Ε. αναφορικά µε την προσφορά προς πώληση διαθέσιµων κτιρίων. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Απόφασης, οι αποφάσεις και συνεχείς συστάσεις της Ε.Κ.Κ.Ε αποτελούν τη συνεπή έκφραση της βούλησης της ιδίας να συντονίσει τη συµπεριφορά των µελών της στην αγορά, και ειδικότερα να συντονίσει τη διάθεση των νεόδµητων πλεοναζουσών κατοικιών και να περιορίσει την ανέγερσή τους.  Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Κ.Κ.Ε, ουσιαστικά, αντικατέστησε τους κινδύνους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κάθε µέλους µε πρακτικές, οι οποίες είχαν ως απώτερο στόχο τη διατήρηση των τιµών πώλησης των κατοικιών στα ήδη διαµορφωµένα επίπεδά τους (ώστε να είναι εφικτή η περαιτέρω αύξηση της τιµής τους όταν θα επέρχονταν εκ νέου ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης).  Πέρα της επιβολής προστίµου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρέωσε την Ε.Κ.Ε.Ε. να ενηµερώσει µε επιστολή τα µέλη της, εντός είκοσι (20) ηµερών, ότι η διαµόρφωση των τιµών κατασκευής κτιρίων και η διάθεση ανεγερθέντων κτιρίων στην αγορά συνιστά ελεύθερη και αυτόνοµη επιχειρηµατική επιλογή κάθε επιχείρησης-µέλους της Ένωσης, καθώς και ότι τα µέλη της θα πρέπει να απέχουν µεταξύ τους από κάθε ενέργεια άµεσου ή έµµεσου καθορισµού της τιµολογιακής πολιτικής τους ή/και ελέγχου της διάθεσης τυχόν υφιστάµενου πλεονάσµατος ακινήτων στην αγορά (για παράδειγµα, µέσω του προσδιορισµού ενός ελάχιστου ποσοστού διάθεσής τους ή της αποτροπής από νέες ανεγέρσεις κτιρίων). Επίσης, η Ε.Κ.Ε.Ε. υποχρεώθηκε να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της για ένα (1) έτος την ως άνω επιστολή, η οποία θα περιέχει ρητή αναφορά στο διατακτικό της Απόφασης.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 5584/2014

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!