Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2002

Απόφαση 208/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 28.12.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μετατροπή του κοινού ελέγχου, που ασκούν επί της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφενός οι εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Λ. Γιαννακούλης και αφετέρου οι Τίτος Ε. Γαλενιανός, Ξενοφώντας Δ. Ζαβιτσάνος, Αθανάσιος Κατρής και Ξενοφώντας Η. Ζαβιτσάνος, σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑNΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατηγορία 2002
Τρίτη, 16 Μαϊος 2000

Απόφαση 139/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων που προκύπτει με την εξαγορά από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, ως ίσχυε.

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2000

Απόφαση 128/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 22.10.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης της εδρεύουσας στο Λονδίνο Η.Β. εταιρείας με την επωνυμία BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC και της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας με την επωνυμία CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A., και η, μέσω της τελευταίας, απόκτηση, από την πρώτη αυτών, του ελέγχου των εδρευουσών στην Ελλάδα τσιμεντοβιομηχανιών Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε.. Με την υπόθεση συνεκδικάζονται, λόγω συνάφειας του αντικειμένου, (1) η από 8.11.1999 παρέμβαση κατά της προαναφερθείσας συγκέντρωσης των εταιρειών α) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, β) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., δ) ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε., ε) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., στ) ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ζ) ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., η) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. με αίτημα την απαγόρευση αυτής, και (2) η από 5.1.2000 παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η’ ΤΑΞΕΩΣ, με το αυτό αίτημα. Σημειώνεται ότι το έννομο συμφέρον που δικαιολογεί την παρέμβαση των ανωτέρω κατασκευαστικών εταιρειών και σωματείου κατά της κρινόμενης συγκέντρωσης είχε κριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ. 111/ΙΙ/2000 Απόφασή της.

Κατηγορία 2000
Τρίτη, 21 Μαρτίου 2000

Απόφαση 120/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15.10.1999 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ENERCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, κοινής θυγατρικής των εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., και την τροποποίηση/διεύρυνση του σκοπού αυτής.

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 111/2000

Θέμα της Συνεδρίασης η εξέταση α) της από 8.11.1999 παρεμβάσεως των τεχνικών/κατασκευαστικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», «ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.», «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» και του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», κατά της από 22.10.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων BLUE CIRCLE INDUSTRIES PLC και CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A. και β) της από 5.1.2000 παρεμβάσεως του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η’ ΤΑΞΕΩΣ» κατά της ιδίας ως άνω συγκεντρώσεως επιχειρήσεων.

Κατηγορία 2000
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 102/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 17.9.1999 προηγούμενης γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατηγορία 1999

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.