Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση 587/2014

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 - 10 ν. 3959/2011 από τις εταιρίες «DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων – Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού» και «ΔΕΗ Α.Ε.» που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Απόφαση 587/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 587/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20 η Φεβρουαρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Κλάδος των Φ/Β συστημάτων και ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων -Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης από τις εταιρίες «DAMCO ENERGY A.E. και «ΔΕΗ Α.Ε.» για  σύσταση κοινής επιχείρησης επ’ ονόματι «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Νομικό Πλαίσιο  Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1) DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων – Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού

2) ΔΕΗ Α.Ε.

Ελεγχόμενη/-ες  ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Στις 3.10.2013 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού η συγκέντρωση µε την οποία η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «DAMCO ENERGY AE Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων – Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου και Εξοπλισµού», και το διακριτικό τίτλο «DAMCO ENERGY AE» του Οµίλου Κοπελούζου και η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (∆ΕΗ) A.E.» ιδρύουν κοινή επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΕ».

2. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:

1. Η ∆ΕΗ είναι ανώνυµη εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1950 και αποτελεί τη µεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά προµήθειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  Οι κύριες δραστηριότητές της συνίστανται στην εξόρυξη λιγνίτη, στην παραγωγή ενέργειας, στη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (µέσω της 100% θυγατρικής της Α∆ΜΗΕ), στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας (µέσω της 100% θυγατρικής της ∆Ε∆∆ΗΕ), καθώς και στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η ∆ΕΗ δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής της «∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.», διαθέτοντας ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων καθώς και µικρών υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών σταθµών. 

2. H DAMCO ENERGY A.E. είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1997, από µετατροπή της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης «DAMCO HELLAS EΠΕ» που είχε συσταθεί το 1984.  Ανήκει 100% στον Όµιλο Κοπελούζου,  µε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και µε συµµετοχή σε έργα ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας (θερµικών, υδροηλεκτρικών), κατασκευής ΑΠΕ (αιολικών, φωτοβολταϊκών), ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ορυχείων, πώλησης ή ενοικίασης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, µονάδων συµπαραγωγής, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης ακινήτων και γενικότερα ανάπτυξης και λειτουργίας έργων υποδοµής. Ως µέλος του Οµίλου Κοπελούζου έχει, επίσης, συµµετάσχει στην εκπόνηση πολλών τεχνικών και οικονοµικών µελετών σκοπιµότητας, µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στο σχεδιασµό διαφόρων ενεργειακών έργων. 

3. Η ∆ΕΗ SOLAR SOLUTIONS A.E. θα δραστηριοποιηθεί στον τοµέα της λιανικής εµπορίας -µέσω της ανάπτυξης ενός πανελλαδικού δικτύου καταστηµάτων- που θα έχει ως κύριο αντικείµενο την εµπορία, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισµού εξοικονόµησης και παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα σε οικιακές στέγες καθώς και συναφών υπηρεσιών, όπως η εκπόνηση µελετών, η διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του εν λόγω εξοπλισµού, η ασφαλιστική κάλυψη και χρηµατοδότηση του εξοπλισµού αυτού, η µελέτη ή/και προµήθεια ή/και εγκατάσταση ή/και συντήρηση συστηµάτων κτιριακού αυτοµατισµού, καθώς και συστηµάτων παρακολούθησης και µέτρησης της απόδοσης τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων σχετικά µε την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογιών και συστηµάτων εξοικονόµησης και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε κτίρια, η παροχή υπηρεσιών εξοικονόµησης ενέργειας, και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που θα έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών της ∆ΕΗ ΑΕ, και µόνον.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, την κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1 επ. ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τις εταιρίες «DAMCO ENERGY A.E. Εταιρεία Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων – Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου και Εξοπλισμού» και «ΔΕΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!