Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 425/2008

Λήψη απόφασης επί της από 10.11.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 7884) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».

Απόφαση 425/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 425/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  19η Δεκεμβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Τραπεζική Αγορά
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Ά. 4β Ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Επιτρέπει
Γνωστοποιούσα/-ες  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες  PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 10.11.2008, γνωστοποιήθηκε στη Γ.Δ.Α. από την «Τράπεζα Πει­ραιώς» , η απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δι­καιωμάτων ψήφου της «Proton Bank».

Οι σχετικές αγορές, που αφορά η γνωστοποιούμενη πράξη (και στις οποίες υπάρχει επικάλυψη των δρα­στηριοτήτων των συμμετεχόντων μερών) είναι οι εξής: τραπεζική αγορά, αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων κε­φαλαίων και μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. Ως σχετική γεωγραφική αγορά της γνωστοποιηθείσας πράξης θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικρά­τειας. Οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες, στις ανωτέρω σχετικές αγορές, κατέ­χουν συνολικά τα εξής μερίδια: Τραπεζική Αγορά 10% (Καταθέσεις) και 13% (Χορηγήσεις), Χρηματιστηριακή Αγορά 12,27%, Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1,12%, Αγορά Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων 6,2%, και Αγορά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 19,4%.

Η γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδρά­σει σημαντικά στο βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε όλες τις επιμέρους αγορές που δραστηριοποιούνται, πλην εκείνης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, έχουν πε­ριορισμένο συνολικό μερίδιο (με αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, αυτές να μην είναι δυνατόν να χα­ρακτηριστούν ως επηρεαζόμενες αγορές). Στην αγορά δε της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το σχετικά υψηλό­τερο συνολικό μερίδιο οφείλεται αποκλειστικά στο με­ρίδιο αγοράς του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (18,4%), το οποίο προϋπήρχε και δε μεταβάλλεται ση­μαντικά, ως αποτέλεσμα της υπό κρίση πράξης. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανω­τέρω στοιχείων του φακέλου όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α' άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφι­βολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει ση­μαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α'), επιτρέπει την κατ' άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την 10-11-2008 συγκέ­ντρωση που αφορά την απόκτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ποσοστού 31,314% του καταβεβλημέ­νου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το από 4-11-2008 ιδιωτικό συμφω­νητικό μεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και δεκαοκτώ (18) συνολικά μετόχων της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ, καθό­σον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμ­φιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει ση­μαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!