Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 412/2008

Λήψη απόφασης επί της από 12.08.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 5365) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης ελέγχου με εξαγορά του συνόλου των μετοχών των επιχειρήσεων (α) «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» και (γ) «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ. Α.Ε.».

Απόφαση 412/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 412/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  2η Οκτωβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικών Γενικών Κλινικών
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Ά. 4β Ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Επιτρέπει
Γνωστοποιούσα/-ες  EUREΚO, INTERAMERICAN, ANAΞΑΡΧΟΣ A.E.
Ελεγχόμενη/-ες

MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Στις 12.08.2008, οι εταιρείες «EUREKO», «ΙNTERAMERICAN») και «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστο­ποίησαν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού το από 31ης Ιουλίου 2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλη­σίας Μετοχών μεταξύ αφενός της εταιρείας περιορι­σμένης ευθύνης «EUREKO B.V.», που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ολλανδίας και της ανώνυμης εταιρείας «NTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» (η EUREKO και η INTERAMERICAN εφεξής καλούμενες και ως οι «Πω­λήτριες») και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη και ως «Αγοράστρια» ή «ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.»).

Η Αγοράστρια ελέγχεται από το κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών (investment fund) «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.», του οποίου σύμβουλος επενδύ­σεων είναι η «GLOBAL FINANCE INTERNATIONAL LTD». Υπό τους όρους του προαναφερθέντος Ιδιωτικού Συμ­φωνητικού, οι Πωλήτριες συμφώνησαν όπως πωλή­σουν στην Αγοράστρια το σύνολο των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη και ως «MEDICOM»).

Η MEDICOM είναι Εταιρεία Συμμετοχών και έχει στην κατοχή της μετοχές της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ,     ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,     ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη και ως «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ») και της εταιρείας «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής αναφερόμενη και ως «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ»), οι οποίες επίσης μεταβιβάζονται, στο πλαίσιο της συ­ναλλαγής. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί δια εξαγοράς του συνόλου των μετοχών των εξαγοραζόμενων εται­ρειών, με την οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταβολή του ελέγχου στη δραστηριότητα της MEDICOM και των θυγατρικών αυτής  εταιρειών ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ.

Η σχετική αγορά της υπό κρίση πράξης περιλαμβάνει, καταρχήν, την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Δε­δομένου ότι οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις (ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ) δραστηριοποιούνται μόνο στην επιμέρους αγορά των γενικών κλινικών (καμία από τις δύο δε δραστηριο­ποιείται στον κλάδο των μαιευτικών κλινικών ή σε εκείνο των διαγνωστικών κέντρων), θεωρείται ορθό­τερο η σχετική αγορά να περιοριστεί στην παροχή υπη­ρεσιών ιδιωτικών γενικών κλινικών. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, δεδομένου ότι οι εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις δρα­στηριοποιούνται αποκλειστικά σε αυτήν.

Από την ανάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι­σμού προέκυψε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναμένεται να μεταβάλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στη σχετική αγορά που αφορά, καθώς τα μερίδια αγοράς των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτήν δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν επαρκούν για να δώσουν τη δυνατότητα του επηρεασμού του ανταγωνισμού στην αγορά. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τμήμα της. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α'), επιτρέπει την κατ' άρθρο 4β του ν. 703/77 γνωστοποιηθείσα την 12-08-2008 συγκέντρωση, καθό­σον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμ­φιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει ση­μαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ως προς το δευτερεύοντα περιορισμό του ανταγωνι­σμού που περιλαμβάνεται στην γνωστοποιηθείσα σύμ­βαση, αυτός κρίνεται εύλογος και μη υπερβαίνων το σκοπό της υπό εξέταση πράξης.
Ένδικα Βοηθήματα  
Δικαστικές Αποφάσεις  
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!