Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση 807/2023

Λήψη απόφασης επί: α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από τη «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (πλέον «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε»), κατά των εταιρειών α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. (πλέον «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.») και β) KERNEOS S.A (πλέον «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IMERYS GREECE S.A»), στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη που αφορούν σε πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και β) επί του αυτεπάγγελτου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

Απόφαση 807/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 807/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19/01/2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Παραγωγής και εμπορίας μονοϋδρικού/διασπορικού ελληνικού βωξίτη

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί: α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 6633/23.09.2016 καταγγελίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ, η οποία συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από τη «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (πλέον «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε»), κατά των εταιρειών α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. (πλέον «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.») και β) KERNEOS S.A (πλέον «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «IMERYS GREECE S.A»), στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη που αφορούν σε πιθανές παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και β) επί του αυτεπάγγελτου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρείας με την επωνυμία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 2 και 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

Α.1 Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ») παραβίασε, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης, το άρθρο 2 του ν. 3959/2011 σχετικά με την πρακτική της ολικής ή/και μερικής άρνησης προμήθειας και διακοπής μακράς συναλλακτικής σχέσης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 31.12.2019.

Α.2 Υποχρεώνει, κατά πλειοψηφία, την εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ»): 

Α.2.1 Να παύσει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

Α.2.2 Να παραλείπει την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 στο μέλλον.

Α.3 Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στην εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ») ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ  (€1.372.369) για την ως άνω διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011. 

Α.4 Απειλεί, κατά πλειοψηφία, την εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ») με χρηματική ποινή ποσού δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.

Β.1 Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, τη μη συμμόρφωση της εταιρείας «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ») με τα σημεία ΙΙ.α και ΙΙ.β του διατακτικού της 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων της ΕΑ, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο σκεπτικό της Απόφασης.

Β.2 Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στην εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ») ύψους πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€560.000) για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με τα σημεία ΙΙ.α και ΙΙ.β του διατακτικού της 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων της ΕΑ.

Γ. Διαπιστώνει ομόφωνα την μη παραβίαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 σχετικά με τις καταγγελλόμενες πρακτικες α) της καταχρηστικής «υπερτιμολόγησης», β) της «μονοπωλιακής αναποτελεσματικότητας» και γ) της «δομικής κατάχρησης» από την εταιρεία «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (πρώην «ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ ΑΕ»), για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 31.12.2019.

Εμπλεκόμενη/ες
1. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
2. «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
3. «IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, αλλά και από τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 690/2019 Απόφαση της, η ΕΑ, κατά πλειοψηφία, κρίνει ότι υφίσταται τετελεσμένη διακοπή των παραδόσεων βωξίτη κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα εντός της τριετίας 2017–2019 εκ μέρους της «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προς την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», δηλαδή στον πιο σημαντικό πελάτη της συνδεόμενο με μακρόχρονη και σταθερή συναλλακτική σχέση, η οποία συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά το άρθρο 2 του ν. 3959/2011 χωρίς να δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. 

Η ΕΑ, κατά πλειοψηφία, κρίνει επίσης ότι από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και τις απόψεις των μερών η «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»αρνήθηκε εν μέρει να προμηθεύσει την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ποσότητα βωξίτη, ως όφειλε βάσει του όρου ΙΙ.α του διατακτικού της υπ’ αριθ. 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων και, συνεπώς, δεν συμμορφώθηκε πλήρως με αυτή. Συναφώς, κατά την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, η «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν συμμορφώθηκε πλήρως με το δεύτερο σκέλος του διατακτικού της ΑπόφασηςΑσφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεδομένου ότι δεν προέκυψε η σύναψη σύμβασης μεταξύ των μερών για την προμήθεια βωξίτη, ικανής να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και της κατάντη αγοράς.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!