Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Απόφαση 792/2022

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός καθώς και εργαλείων κήπου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕστο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών 1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., 2) STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε και 4) ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. 

Απόφαση 792/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 792/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Ιουλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

α) μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός 

β) εργαλείων κήπου.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός καθώς και εργαλείων κήπου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών σε συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιριών 1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., 2) STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε και 4) ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 29Α Ν. 3959/2011 και υπ’ αριθ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το άρθρο 29Α προστέθηκε  με το άρθρο 29 Ν.4886/2022,ΦΕΚ  Α` 12/24.01.2022.

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

  1. Διαπιστώνει ότι οι εταιρείες 1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., 2) STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε και 4) ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε., παραβίασαν σύμφωνα με τα εκτεθέντα στο ως άνω σκεπτικό το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕλόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες κάθετες συμπράξεις δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, περιγράφησαν ανωτέρω. 
  2. Επιβάλλει στην εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. πρόστιμο συνολικού ύψους 710.964 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.
  3. Επιβάλλει στην εταιρεία STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. πρόστιμο συνολικού ύψους 255.699 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.
  4. Επιβάλλει στην εταιρεία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε πρόστιμο συνολικού ύψους 63.838 ευρώ αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο.
  5. Επιβάλλει στην εταιρεία ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. πρόστιμο συνολικού ύψους 342.806 ευρώ αναφορικά με τις ως άνω εκτιθέμενες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ κατά τις ως άνω χρονικές περιόδους (το οποίο αφορά σε 164.513 ευρώ για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης και 178.293 ευρώ για την απαγόρευση παράλληλου εμπορίου).
  6. Υποχρεώνει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 
Εμπλεκόμενη/ες

1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

2) STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

3) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε  

4) ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προέβησαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο διανομής της, στην αγορά μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός και εργαλείων κήπου, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης ως εξ αντικειμένου ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός του ανταγωνισμού θεωρείται από τη φύση του ως ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Από τη φύση και το περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης των προϊόντων εφαρμόσθηκε στην πράξη.

Μία εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών (ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.) προέβη σε πρακτική απαγόρευσης παράλληλου εμπορίου, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο λιανικής πώλησης (μεταπωλητές/dealers στην «παραδοσιακή» αγορά), στην αγορά μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός και εργαλείων κήπου, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Κατά πάγια ενωσιακή και εθνική νομολογία, στις συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού (εξ αντικειμένου περιορισμός) συμπεριλαμβάνονται, σαφώς, και οι σχετικές με τον έλεγχο, παρεμπόδιση ή/και περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, καθώς είναι από τη φύση τους ικανές να οδηγήσουν στη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών, στην παρακώλυση της οικονομικής αλληλοδιεισδύσεως εντός της Ε.Ε. και εν τέλει στον κατακερματισμό της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Αντιστοίχως έχει κριθεί ότι οποιοδήποτε μέτρο έχει ως σκοπό τη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών, παρακωλύοντας τις παράλληλες εισαγωγές, αντιβαίνει στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η παραβίαση των εν λόγω διατάξεων δεν εξαρτάται από της επιτυχία της απόπειρας στεγανοποιήσεως των εθνικών αγορών. Εξάλλου, εφόσον μία σύμπραξη που έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η εν τοις πράγμασι μη εφαρμογή (εν όλω ή εν μέρει) της, όπως αντίστοιχα και η μη συμμόρφωση (εν όλω ή εν μέρει) προς τα συμφωνηθέντα, δεν ασκούν κατά νόμο επιρροή στη διαπίστωση της παράβασης, ούτε και συνιστούν λόγο απαλλαγής.

Οι ανωτέρω συμπράξεις δεν δύναται να τύχουν της ομαδικής απαλλαγής του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ 720/2022, δεδομένου ότι συνιστούν περιορισμό ιδιαίτερης σοβαρότητας κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού, ούτε ατομικής απαλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1  παρ. 3 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 3 της ΣΛΕΕ καθότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Οι αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που αναφέρονται ανωτέρω συνιστούν μία ενιαία και διαρκή παράβαση.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!