Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Απόφαση 441/2009

Λήψη απόφασης επί της παραπομπής της εταιρείας Unilever Hellas ΑΕΒΕ και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ, «ΑΛΦΑΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΟΡΑ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, MAKRO C&C, ΟΜΙΛΟΣ SUPERMARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1του ν. 703/77, ως ισχύει, για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77.

Απόφαση 441/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 441/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 27η Μαρτίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Απορρυπαντικά/Καθαριστικά Οικιακής Χρήσης
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει Παράβαση 
Καταγγέλλουσα/-ες UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

2. ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

3. ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

4. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

5. MAKRO CASH AND CARRY HELLAS

6 METRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

7. ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. 

8. ΟΡΑ

Περίληψη Απόφασης  

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) στον κλάδο απορρυπαντικών προϊόντων οικιακής χρήσης για διε­ρεύνηση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του νόμου 703/77, ως ισχύει και 81 και 82 ΣυνθΕΚ, προέκυψε ότι o όρος των συμβάσεων που είχε συνάψει η εταιρεία Unilever Hellas ΑΕΒΕ με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ομίλων αγορών ΚΥΨΕΔΗ ΑΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ, «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΔΟΣ ΑΕ, ΟΡΑ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, MAKRO C&C, ΟΜΙΛΟΣ SUPER MARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ και αφορούσε απαγόρευση πραγματοποίησης παράλληλων εισαγω­γών αποτελεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ..

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση της 19ης Νοεμβρίου 2008 εξετάσθηκαν οι προτεινόμενες δεσμεύσεις των εταιρειών: «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΔΟΣ ΑΕ, ΚΥΨΕΔΗ ΑΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ για τις οποίες η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ομό­φωνα ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις κρινονται ως μη επαρκείς, διότι η παράβαση που τους αποδίδεται στη σχετική εισήγηση της ΓΔΑ ανάγεται στον «σκληρό πυ­ρήνα» του δικαίου του ανταγωνισμού και των σκοπών που ικανοποιούνται με τις διατάξεις του.

Η συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης άρχισε την 28η Νοεμβρίου 2008. Η έρευνα της ΓΔΑ επικεντρώ­θηκε στην αποστολή ερωτηματολογίων για παροχή στοιχείων σε εταιρείες του κλάδου μεταξύ των οποίων και στη Unilever Hellas ΑΕΒΕ.. Από τα στοιχεία τα οποία προσκομίσθηκαν από τις εταιρείες του κλάδου βρέ­θηκε ότι η εταιρεία Unilever στις συμβάσεις που είχε συνάψει με Super Market και συγκεκριμένα στις συμ­βάσεις του έτους 2000 με τα Super Market: ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΔΟΣ ΑΕ, ΟΡΑ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, MAKRO C&C, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ και τον όμιλο αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, καθώς και σε σύμ­βαση του έτους 2001 και του έτους 2002 με το Σού­περ Μάρκετ: ΑΤΛΑΝΤΙΚ, βρέθηκε ο όρος «σε περί­πτωση που διακινήσετε προϊόντα της Unilever Hellas που προέρχονται από τρίτους εισαγωγείς (παράλληλο εμπόριο) τότε θα πάψει να ισχύει η παρούσα συμφω­νία στο σύνολό της».

Κατόπιν το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και των διασκέψεων η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε τα εξής:

α) Υποχρεώνονται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να παραλείπουν την διαπιστωθείσα παράβαση στο μέλλον.

β) Σε αντίθετη περίπτωση κάθε μια από τις εταιρείες και για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης απειλούνται με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ) Επιβάλλεται στην εταιρεία UNILEVER HELLAS AEBE συνολικό πρόστιμο έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (6.946.588,15) ήτοι δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξη ευρώ και μηδέν πέντε λε­πτά (2.198.746,05) για το 2000, δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (2.317.407,75) για το 2001 και δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.430.434,35) για το 2002, για τη συμμετοχή της σε κάθετες συμπράξεις που εμπεριέχουν τον όρο απαγόρευσης παράλληλων ει­σαγωγών με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΔΟΣ Α.Ε.», «ΟΡΑ», «METRO ΑΕΒΕ», «MAKRO C&C,» «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.», «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» και ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ μέλη της «ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.».

δ) Επέβαλε στην εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.» πρόστιμο ύψους πενήντα μια χιλιάδων διακοσιων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (51.223,95) για το έτος 2001 και εβδομήντα οκτώ χιλιάδων πε- ντακοσιων τριάντα οκτώ ευρώ και μηδέν δύο λε­πτών (78.538,02) για το 2002 για τη δική της συμ­μετοχή στις κάθετες συμπράξεις που εμπεριέχουν όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE».

ε) Επέβαλε στην εταιρεία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» πρόστιμο ύψους διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (222.443,22) για συμμετοχή της το έτος 2000 σε κάθετη σύμπραξη με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» που εμπεριείχε όρο απα­γόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

στ) Επέβαλε στην εταιρεία «MAKRO C&C» πρόστιμο ύψους εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξη ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (186.696,65) για συμμετοχή της το έτος 2000 σε κάθετη σύμπραξη με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» που εμπεριείχε όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

ζ) Επέβαλε στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΑΟΙ ΑΕΒΕ» πρόστιμο ύψους διακοσιων δέκα οκτώ χι­λιάδων διακοσιων είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λε­ πτών (218.221,20) για συμμετοχή της το έτος 2000 σε κάθετη σύμπραξη με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» που εμπεριείχε όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

η) Επέβαλε στην εταιρεία «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.» πρό­στιμο ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο (150.762) ευρώ για συμμετοχή της το έτος 2000 σε κάθετη σύμπραξη με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» που εμπεριείχε όρο απα­γόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

θ) Επέβαλε στην εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» πρόστιμο ύψους εκατόν ενενήντα μια χιλιάδων τετρακοσιων ενενήντα οχτώ ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (191.498,91) ευρώ για συμμετοχή της το έτος 2000 σε κάθετη σύμπραξη με την εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» που εμπεριείχε όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών.

ι) Εκτός της εταιρείας «ΑΤΑΑΝΤΙΚ ΑΕ» δεν επέβαλε πρόστιμο στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ, μέλη της «ΚΥΦΕΑΗ Α.Ε.» διότι η οικονομική τους επιφάνεια και η έκταση του δικτύου τους το 2001 και το 2002 δεν τους παρείχαν επαρκή μέσα αντίστασης στους όρους που υπαγόρευε η εταιρεία «UNILEVER HELLAS AEBE» στις κάθετες με αυτούς συμφωνίες τα έτη 2001 και 2002.

κ) ) Δεν επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία «OPA» κατό­πιν της διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ/ΣΤΕ ΔΕΑ 3039/2014, ΔΕΑ 3807/2014ΣΤΕ 582/2019ΔΕΑ 2228/2020ΣΤΕ 1298/2021ΣΤΕ 1299/2021, ΔΕΑ 2365/2022
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!