Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Απόφαση 513/2011

Λήψη απόφασης επί της από 8.10.2010 προηγούμενηςγνωστοποίησης της εξαγοράς από την εταιρία «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS A.E.» του τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της εταιρίας «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ», σύμφωναμε το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 513/2011
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 513/2011
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Μαρτίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Εμπορία, Διάθεση και Προώθηση Παγωτού
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4δ παρ. 8 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ
Περίληψη Απόφασης  

Οι εταιρίες «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS A.E» και «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ» γνωστοποίησαν εµπρόθεσµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, την εξαγορά από την ΕΛΑΪΣ UNILEVER, στοιχείων του ενεργητικού της ΕΒΓΑ και, συγκεκριµένα, όσων αφορούν στον τοµέα εµπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού. Η ανωτέρω γνωστοποιηθείσα εξαγορά από την ΕΛΑIΣ UNILEVER του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της ΕΒΓΑ, η οποία θα ελάµβανε χώρα δυνάµει των από 27.9.2010 δύο συµβάσεων πώλησης και µεταβίβασης αφενός περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου δικαιωµάτων διανοητικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΒΓΑ, τα οποία συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εµπορία, διάθεση και προώθηση παγωτού από την ΕΛΑΙΣ UNILEVER, συνεπάγεται την απόκτηση, από τη δεύτερη, αποκλειστικού ελέγχου επί της πρώτης.

 Η ΕΛΑΪΣ UNILEVER έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή και εµπορία απορρυπαντικών, καλλυντικών και τροφίµων και εν γένει την παραγωγή και εµπορία ειδών ευρείας κατανάλωσης. Κύριοι τοµείς δραστηριοποίησης της ΕΒΓΑ είναι η παραγωγή και εµπορία τυποποιηµένου και σερβιριζόµενου παγωτού, χυµών, κρουασάν, καθώς και κατεψυγµένων ζυµών και γλυκών.

Ως σχετικές αγορές στην υπό κρίση υπόθεση θεωρήθηκαν οι εξής:

α) τυποποιηµένου ατοµικού παγωτού (impulse ice cream),

β) τυποποιηµένου οικογενειακού παγωτού (family ice cream/take home),

γ) επαγγελµατικού παγωτού (χύµα) (catering ή bulk) και

δ) παραγωγής παγωτού ιδιωτικής ετικέτας (private label ή façon ice cream).

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού αναγνώρισε την ύπαρξη υποκατάστασης από την πλευρά του καταναλωτή µεταξύ των επώνυµων προϊόντων παγωτού και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και την έλαβε υπόψη της στον υπολογισµό των µεριδίων. Ως   γεωγραφική αγορά, θεωρήθηκε το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, όπου εκτείνεται το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα των µερών και όπου αυτά αντιµετωπίζουν, υπό οµοιόµορφες συνθήκες, ανταγωνισµό από άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή/εισαγωγή/εµπορία παγωτών, δεδοµένου και του ότι οι προτιµήσεις του Έλληνα καταναλωτή παγωτού διαφέρουν από τις προτιµήσεις των καταναλωτών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, από την αξιολόγηση και συνεκτίµηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών µε τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα µερίδια σε αυτήν των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών και την οικονοµική τους δύναµη, καθώς και το γεγονός ότι στις τρεις πρώτες από τις πιο πάνω κατηγορίες προϊόντων η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό µερίδιο στις αγορές αυτές ύψους τουλάχιστον 15%, αποφάσισε την έγκριση της εν λόγω συγκέντρωσης υπό τους κάτωθι όµως όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά µέτρα), σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παράγραφος 8 του ν. 703/1977, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε σχετικές δεσµεύσεις/τροποποιήσεις που προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή:

1. Να τροποποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο οι συµβάσεις συνεργασίας (διανοµής) και χρησιδανείου των ψυγείων της εξαγοραζόµενης εταιρίας, οι οποίες µεταβιβάζονται στη νέα οντότητα, ώστε να αρθούν οι προβλεπόµενοι σε αυτές όροι αποκλειστικότητας.

2. Να µειωθεί από τρία (3) σε ένα (1) έτος η διάρκεια της ισχύος της ρήτρας «µη άσκησης ανταγωνισµού» (Non Competition), η οποία επιβάλλεται στην εξαγοραζόµενη σχετικά µε την παρασκευή, εµπορία, διάθεση, διανοµή και προώθηση επώνυµου παγωτού σε συνεργασία µε τρίτα µέρη.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 29/2013, ΔΕΑ 5033/2014
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!