Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2012

Απόφαση 536/2012

Λήψη απόφασης επί του ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β-4στ Ν. 703/1977 των υπ’ αριθ. πρωτ. 4955/6.8.2010 και 6088/06.10.2010 γνωστοποιήσεων της εξαγοράς του 99,92% των μετοχών της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

Απόφαση 536/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 536/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  8η Μαρτίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Τρόφιμα, Ποτά, Καταναλωτικά Είδη
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρα 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει - Επιβάλει Πρόστιμο μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης και υπαίτια παράβαση της απαγόρευσης   πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Γνωστοποιούσα/-ες  ΕΛΓΚΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Ελεγχόμενη/-ες  ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περίληψη Απόφασης

Τον Ιούλιο του 2010, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έλαβε εξώδικες επιστολές και υπέπεσαν στην αντίληψή της δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα εξαγορά της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΒΗΤΑ ΠΙ») από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (εφεξής «ΕΛΓΕΚΑ»).

Κατόπιν αυτών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κάλεσε την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ, να προβεί σε γνωστοποίηση της εν θέματι συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 703/1977, όπως ίσχυε. Την ίδια ημέρα, η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποίησε, δυνάμει του άρθρου 4α του ν. 703/1977 (όπως ίσχυε), την απόκτηση από την ίδια του 99,92% των μετοχών της ΒΗΤΑ ΠΙ. Ωστόσο, κατά την εξέταση της προαναφερθείσας γνωστοποίησης, προέκυψε ότι αυτή δεν συνιστούσε συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4α του ν. 703/77 (μεταγενέστερος έλεγχος μικρών συγκεντρώσεων), όπως ίσχυε, αλλά του άρθρου 4β του ίδιου νόμου. Υπέκειτο, δηλαδή, σε προληπτικό έλεγχο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με συνακόλουθη αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΕΑ. Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποίησε εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, την πραγματοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση από την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ του 99,92% των μετοχών της εταιρίας ΒΗΤΑ ΠΙ, στις 7 Ιουλίου 2010, ήτοι πριν την ημερομηνία γνωστοποίησής της, ως ακολούθως:

  • Η ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε στην εξαγορά από την ΑΤΛΑΝΤΙΚ του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΗΤΑ ΠΙ, μετά την άσκηση του οποίου και σε συνδυασμό με την παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του έτερου μετόχου μειοψηφίας, το ποσοστό συμμετοχής της στη ΒΗΤΑ ΠΙ διαμορφώθηκε σε 72,92%, και
  • (ii) Η ΕΛΓΕΚΑ εξαγόρασε την εναπομείνουσα συμμετοχή της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» στη ΒΗΤΑ ΠΙ, ήτοι ποσοστό 27%.

 Η ΕΛΓΕΚΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο χονδρικής πώλησης και διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (κυρίως τροφίμων). Είναι αμιγώς εμπορική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί, ως επί το πλείστον, ως εμπορικός αντιπρόσωπος – διανομέας των προμηθευτών/οίκων με τους οποίους συνεργάζεται, έχοντας συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής διανομής ή/και αντιπροσωπείας των προϊόντων τους. Η ΒΗΤΑ ΠΙ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χονδρεμπορικές εταιρίες της Βόρειας Ελλάδας, όπου και δραστηριοποιείται στο εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, ψιλικών, χαρτικών, αναψυκτικών, ειδών διατροφής και συναφών ειδών. Πριν την εξαγορά της, άνηκε στον όμιλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ.

 Οι σχετικές αγορές προϊόντων που σχετίζονται με την υπό κρίση υπόθεση είναι ιδίως: (α) η αγορά εφοδιασμού (procurement) τροφίμων, (β) η αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων, καθώς και (γ) η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης σε σούπερ μάρκετ και άλλα μικρά σημεία πώλησης.

Στην κρινόμενη υπόθεση, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την πιθανολόγηση κινδύνου σημαντικής παρεμπόδισης της λειτουργίας του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, δεδομένου κυρίως ότι: α) Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής χρήσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν έχουν σημαντική παρουσία. Στην αγορά του χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν συγκριτικά ισχυρότερη παρουσία. Ωστόσο, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση διαφορετικών, κατά βάση, ειδών τροφίμων (καθώς και ειδών οικιακής χρήσης), ενώ η ΒΗΤΑ ΠΙ δραστηριοποιείται, κατά βάση, στη Βόρεια Ελλάδα και έχει έμφαση στο κανάλι των μικρών σημείων πώλησης. Περαιτέρω, και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις εμφανίζουν σχετικά χαμηλά μερίδια επί του συνολικού τζίρου των 100 μεγαλύτερων μεριδιούχων της ελληνικής αγοράς (τα οποία δεν ξεπερνούν αθροιστικά το 15%), β) οι δείκτες συγκέντρωσης στις προαναφερόμενες (ενδεικτικές) σχετικές αγορές χονδρικής πώλησης κινούνται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, γ) οι πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων διαθέτουν εναλλακτικές επιλογές αλλαγής προμηθευτή, καθώς στις σχετικές αγορές δραστηριοποιούνται πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμενόταν να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά, ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων, τμήμα αυτής.

Ωστόσο, από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι η ΕΛΓΕΚΑ δεν γνωστοποίησε την προαναφερόμενη συγκέντρωση εντός της προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από την επέλευση της πρώτης πράξης για την απόκτηση συμμετοχής στην εταιρία στόχο (ΒΗΤΑ ΠΙ). Αντιθέτως, προέβη στην κατά το άρθρο 4β γνωστοποίηση της συγκέντρωσης μετά από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία, κατά την οποία αποκτήθηκε ο έλεγχος από την ΕΛΓΕΚΑ στη ΒΗΤΑ ΠΙ (η γνωστοποίηση έλαβε χώρα νομοτύπως την 6.10.2010). Περαιτέρω, στοιχειοθείται με σαφήνεια η παράβαση της πρόωρης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης, με βάση όχι μόνο απλώς τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου από την ΕΛΓΕΚΑ επί της εξαγοραζόμενης ΒΗΤΑ ΠΙ, αλλά και την πραγματική άσκηση του ελέγχου αυτού, μέσω της συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ στα διοικητικά όργανα της εξαγοραζόμενης, ενώ η υπαιτιότητα της ΕΛΓΕΚΑ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

 Ως εκ τούτου το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

1. Διαπίστωσε ότι η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», η οποία υπείχε υποχρέωση γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, παραβίασε το άρθρο 4β παρ. 4 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011) και το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011).

2. Επέβαλε στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ –ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ για την υπαίτια μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, βάσει του άρθρου 4β παρ. 4 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011).

3. Επέβαλε στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πρόστιμο ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ για την υπαίτια παράβαση της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977). 4. Ενέκρινε την υπό κρίση συγκέντρωση.
Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 1799/2015
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!