Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση 549/2012

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Απόφαση 549/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 549/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Οκτωβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 27.8.2012, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3959/2011, την από 27.07.2012 «Σύμβαση Μεταβίβασης», μεταξύ του ιδίου και του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Με την εν λόγω Σύμβαση συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν από το δεύτερο στο πρώτο όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτους, καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη κάθε είδους), εκτός από συγκεκριμένες συμβατικές σχέσεις και συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται εφεξής ως «μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία».

Συνοπτικά, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε, με καταβολή τιμήματος 95 εκατομμυρίων ευρώ, τα εξής στοιχεία της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»:

1. € 14,7 δισ. επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού της, εκ των οποίων δάνεια μετά από προβλέψεις € 10,6 δισ. και λοιπά στοιχεία ενεργητικού € 4,2 δισ.,

2. € 21,4 δισ. επιλεγμένα στοιχεία παθητικού της, εκ των οποίων € 14,3 δισ. καταθέσεις, € 6,7 δισ. διατραπεζικές υποχρεώσεις και € 0,4 δισ. λοιπές υποχρεώσεις,

3. Το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου ενός καταστήματος στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, τις εγκαταστάσεις της και τα εμπορικά σήματα που της ανήκουν, 4. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με έδρα την Ελλάδα, η οποία ελέγχει την «ATE INSURANCE S.A. ROMANIA», με έδρα τη Ρουμανία,

5. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, «ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ», με έδρα την Ελλάδα,

6. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, «ATE BANK ROMANIA SA», με έδρα στη Ρουμανία,

7. Ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

H συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάνθηκε ομόφωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, κρίνοντας ότι δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!