Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Απόφαση 404/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 13.5.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» από τις εταιρείες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 

Απόφαση 404/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 404/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Ιουνίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Χρηματοπιστωτικός τομέας- αγορά πιστωτικών καρτών
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β’ επομ. ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε

ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Οι εταιρείες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΤΤ») και «ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «ΔΕΜΚΟ») γνωστοποίησαν την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «Bestline»). Η Bestline ελέγχεται σήμερα αποκλειστικά από τη ΔΕΜΚΟ, η οποία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σύμφωνα με τη συμφωνία Μετόχων που υπογράφηκε στις 24 Απριλίου 2008 μεταξύ της ΔΕΜΚΟ και του ΤΤ, το ΤΤ θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Bestline σε ποσοστό 50%, μέσω της συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με αντίστοιχη παραίτηση της ΔΕΜΚΟ από το δικαίωμα προτίμησης επί των εκδοθησόμενων (συνεπεία της αύξησης) μετοχών. Μετά την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της από το ΤΤ, οι μέτοχοι της Bestline θα αποφασίσουν τη μετατροπή της σε Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) σύμφωνα με το ΠΔ/ΤΕ 2485/2002. Μετά τη μετατροπή της Bestline σε ΕΠΠ, το ΤΤ θα αναλάβει έναντι εύλογου ανταλλάγματος την προώθηση, μέσω του δικτύου των καταστημάτων του καθώς και των σημείων πώλησης των συνεργαζόμενων με το ΤΤ δικτύων, των πιστωτικών καρτών που θα εκδίδει η Bestline, βάσει σχετικής σύμβασης χρήσεως δικτύου που υπεγράφη μεταξύ του ΤΤ και της Bestline.

Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι τα συμμετέχοντα μέρη δεν κατέχουν στις σχετικές αγορές συνολικό μερίδιο τουλάχιστον 15%, ούτε συνδέονται με κάθετες σχέσεις με ατομικό ή συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25%, με αποτέλεσμα η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση να μην επηρεάζει σημαντικά το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση συγκέντρωση θεωρείται η ελληνική Επικράτεια, δεδομένου ότι, εντός αυτής, οι όροι της παροχής υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης (από κάθε πιστωτικό ίδρυμα) είναι ενιαίοι.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η Bestline θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στη σχετική αγορά της καταναλωτικής πίστης, και η επιχειρηματική της δραστηριότητα δε θα περιορίζεται απλώς στην παροχή υποστηρικτικών λειτουργιών και υπηρεσιών προς τις μητρικές της επιχειρήσεις (ΔΕΜΚΟ και ΤΤ), αλλά τα προϊόντα της θα προσφέρονται στους τελικούς καταναλωτές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικά η λήψη άδειας λειτουργίας ως ΕΠΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Bestline θα συνεχίσει να εκπληρώνει σε μόνιμη βάση τις υφιστάμενες λειτουργίες της ως επιχείρηση διαμεσολάβησης στην προώθηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών του χρηματοοικονομικού τομέα.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4016/17.6.2008 εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α΄) άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!