Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 553/2012

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.04.2011) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Απόφαση 553/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 553/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 13η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική-Επιχειρηματική-Επενδυτική Τραπεζική, Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Μέσα Πληρωμών-Κάρτες, 
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 19/10/2012 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» αποκτά τον έλεγχο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Geniki Bank». Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι: (α) για την Πειραιώς εν γένει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, χρηματιστηριακές εργασίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, leasing, factoring και (β) για την Γενική εν γένει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εργασίες, leasing, factoring, ασφαλιστική πρακτόρευση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Ολοµέλεια οµόφωνα εγκρίνει την κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση από την ανώνυµη τραπεζική εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»

Με την από 19.10.2012 Σύµβαση Αγοράς και Εκχώρησης συµφωνείται να µεταβιβαστούν από την SG στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ, i) το σύνολο των µετοχών που κατέχει η πρώτη στην Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «ΓΕΝΙΚΗ»), ήτοι το 99,08% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της ΓΕΝΙΚΗ, καθώς και ii) όλες οι απαιτήσεις της SG έναντι της ΓΕΝΙΚΗ από προκαταβολές έναντι µελλοντικής αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ αποκτά δικαίωµα αποκλειστικού ελέγχου στην ΓΕΝΙΚΗ.

Κατόπιν της εξέτασης κρίθηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!