Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση 555/2012

Λήψη απόφασης επί α) Της καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια, από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1175/2010 Απόφασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), της εταιρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΠΑ), και β) της καταγγελίας ενώπιον της ΕΑ της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του Ν.Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του Ν.703/77/ Ν.3959/2011.

Απόφαση 555/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF)  Απόφαση 555/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  20η Δεκεμβρίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Φυσικό Αέριο
Αντικείμενο Απόφασης  Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταγγελλόμενη/-ες  ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη Απόφασή της, έκρινε ότι η εταιρία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΣΦΑ) καταχράστηκε τη μονοπωλιακή της θέση στην πρωτογενή αγορά υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου, με την άρνησή της να εξασφαλίσει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο και χρήση των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα από την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ). Η εν λόγω άρνηση πρόσβασης στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις/υποδομές, που έλαβε χώρα στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010, κρίθηκε από  την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού και ότι είχε επιζήμιες επιπτώσεις στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προμήθειας φυσικού αερίου (αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας), διότι απέκλεισε τη δυνατότητα της καταγγέλλουσας, ως Επιλέγοντος Πελάτη, να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προμηθευτή, πλην της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΕΠΑ), μητρικής εταιρίας του ΔΕΣΦΑ, είτε για δική της χρήση (της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ), είτε για μεταπώληση σε άλλους Επιλέγοντες Πελάτες.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή: α) επέβαλε πρόστιμο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€4.299.163,99) στο ΔΕΣΦΑ για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε και 102 ΣΛΕΕ, β) διέταξε το ΔΕΣΦΑ να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και γ) απείλησε, σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παραβάσεων, το ΔΕΣΦΑ με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του. Ως προς τη μητρική του ΔΕΣΦΑ εταιρία ΔΕΠΑ, βλ. την ανωτέρω, υπ’ αριθ. 551/VIΙ/2012, Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ένδικα Μέσα  Έχουν ασκηθεί Ένδικα Μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  ΔΕΑ 4761/2014ΔΕΑ 1617/2021
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!