Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Απόφαση 562/2013

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» δια της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Απόφαση 562/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 562/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Φεβρουαρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Μέσα Πληρωμής, Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Αμοιβαία Κεφάλαια, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Επενδυτικές Υπηρεσίες, Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Εργασίες, Χρηματοδοτική Μίσθωση
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (άρθρο 8 παρ. 6 και 8 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Ελεγχόμενη/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδρίασε σήμερα και, με την υπ’ αριθ. 562/VIΙ/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, υπό όρους, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. επί της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E, δια της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα των μερών για την ανάληψη δεσμεύσεων (διορθωτικών μέτρων), προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες για το συμβατό της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της αποδοχής καρτών (merchant acquiring), καθώς και στις αγορές στεγαστικής πίστης και πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών. Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να προβούν ιδίως στη μεταβίβαση της συμμετοχής της Eurobank στην εταιρία Cardlink σε τρίτο αγοραστή. Στο ίδιο πλαίσιο, δεσμεύθηκαν να λύσουν δύο τριμερείς συμβάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών. Στο μεσοδιάστημα μέχρι την εκποίηση της εν λόγω μετοχικής συμμετοχής, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιοσδήποτε τυχόν κίνδυνος διάχυσης εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών από την, ή μέσω της, Cardlink προς τρίτους και προς τις μητρικές της. Αναφορικά με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης, τα μέρη δεσμεύτηκαν να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των πελατών τους να επιλέγουν απρόσκοπτα, και χωρίς να υπόκεινται σε διακριτική μεταχείριση, ασφαλιστική εταιρία στις συμβάσεις δανείων, στις οποίες αυτά ζητούν ασφαλιστική κάλυψη κατά πυρός, σεισμού και συναφών κινδύνων ενυπόθηκου ακινήτου. Αποφασίστηκε, επίσης, η απειλή του προβλεπόμενου εκ του νόμου προστίμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!