Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2013

Απόφαση 567/2013

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα μετα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 με την οποία τα φυσικά πρόσωπα α) Βασίλειος Θεοχαράκης, β) Μαρίνα Θεοχαράκη, γ) Άννα – Μαρία Θεοχαράκη και δ) Δέσποινα Θεοχαράκη αποκτούν, διά της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου, τον κοινό έλεγχοτων επιχειρήσεων α) «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» (μεδιακριτικό τίτλο «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Π.Ε.»), β) «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (με διακριτικό τίτλο«ΑUTOMOBILE A.E.») και γ) «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»(με διακριτικό τίτλο «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.)

Απόφαση  567/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 567/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Ιουλίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Πώληση Ελαφρών Φορτηγών Οχημάτων, Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων, Ανταλλακτικά και Εξαρτήματα, Μεταχειρισμένα Οχήματα 
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΕΙΣ

2. ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

3. ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Ελεγχόμενη/-ες

1. ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

2. ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3.ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Τµήµα, εγκρίνει οµοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία την γνωστοποίηση συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση κοινού ελέγχου διά της εξαγοράς του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων: «ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.» «ΟΤΟΣΦΑΙΡ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΚΟΦΟΡΑ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από τα φυσικά πρόσωπα Βασίλειο Θεοχαράκη, Μαρίνα Θεοχαράκη, Άννα – Μαρία Θεοχαράκη και ∆έσποινα Θεοχαράκη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η υπό εξέταση συγκέντρωση αναλύθηκε υπό το πρίσμα των σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες ειδικότερα είναι: α) αγορά πώλησης καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων οχηµάτων, β) αγορά πώλησης καινουργών ελαφρών φορτηγών οχηµάτων (LCV), γ) αγορά συντήρησης και επισκευής των εν λόγω οχηµάτων, δ) αγορά πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων των παραπάνω οχηµάτων και η ε) αγορά πώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, παρέλκει η διάκριση της διάθεσης οχηµάτων στα διάφορα στάδια διανοµής, καθώς δεν επηρεάζει την αξιολόγηση αυτής.

Με την Απόφασή της η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: - τα περιορισµένα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούνται, - το γεγονός ότι αν και υπάρχουν επηρεαζόµενες αγορές, σε κάποιες από αυτές τα µερίδια που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης θα είναι οριακά µεγαλύτερα του καθοριζόµενου 15% για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις (A, B, MPV-M και Vanette), σε κάποιες άλλες η µεταβολή του µεριδίου θα είναι οριακή (Pick-up) και σε κάποιες άλλες µε µεγαλύτερα µερίδια, η συµµετοχή της επηρεαζόµενης αγοράς (κατηγορίας) είναι µικρή στο σύνολο των πωλούµενων οχηµάτων (Van, Combi, C+C), […], - το γεγονός ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν µεταβάλλει ουσιωδώς τα µερίδια στις αγορές που δραστηριοποιούνται τα συµµετέχοντα µέρη και δεν δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση, - την ύπαρξη σηµαντικού πραγµατικού και δυνητικού ανταγωνισµού (ύπαρξη ανταγωνιστικών πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών στις επιµέρους αγορές), -τη διαχρονική διακύµανση των µεριδίων όλων των ανταγωνιστριών εταιριών, λόγω της διαρκούς εισαγωγής νέων µοντέλων, την έλλειψη νοµικών και πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά και - τη φθίνουσα πορεία του συνόλου της αγοράς των οχηµάτων (µείωση 42% από το 2008), κατέληξε στο ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν αναµένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισµό ή να δηµιουργήσει σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού σε καµία από τις επηρεαζόµενες αγορές.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!