Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση 575/2013

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011 από την «LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V», την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», της συγχώνευσης μεταξύ της δεύτερης και τρίτης ως άνω εταιρίας, με απορρόφηση της τρίτης εταιρίας από τη δεύτερη.

Απόφαση 575/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 575/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Οκτωβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ιχθυοκαλλιέργειες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (άρθρο 8 παρ. 4 και 8 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες

1.   LINNEUS PARTNERS B.V.

2.   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

3.   ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Ελεγχόμενη/-ες

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

2.   ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 575/VII/2013 Απόφασή της ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη συγχώνευση των εταιριών «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» («ΔΙΑΣ») και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» («ΣΕΛΟΝΤΑ») με απορρόφηση της δεύτερης ως άνω εταιρίας από την πρώτη, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, στη βάση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν τα μέρη, προκειμένου να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της εν λόγω συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Συγκεκριμένα, η εταιρία Linnaeus Capital Partners B.V. και οι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις δεσμεύθηκαν:

Α) Για περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγκέντρωσης, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης της ως άνω περιόδου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Linnaeus Capital Partners B.V. ή των άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων αναφορικά με την εκλογή ή αντικατάσταση μέλους / μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ. Δεσμεύθηκαν, επίσης, να μη συναφθεί καμία συμφωνία μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και των άλλων μετόχων της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ που να δεσμεύει όργανα της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ή τα μέλη αυτών ως προς τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Β) Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο δεσμεύθηκαν να μην αυξήσουν (άμεσα ή έμμεσα) τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ και

Γ) Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο δεσμεύθηκαν να μην ασκήσουν υπό την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ δικαίωμα μειοψηφίας με αίτημα την παροχή ευαίσθητων από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού εμπορικών πληροφοριών, ιδίως περί πελατών, πωλήσεων, παραγωγής, προμηθευτών και τιμολογιακής πολιτικής.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Linnaeus Capital Partners B.V. ή οι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις απωλέσουν τον έλεγχο επί της νέας οντότητας, οι ως άνω δεσμεύσεις θα αίρονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από σχετική αίτηση.

Η ως άνω υπό Γ) δέσμευση ισχύει και για τη συμμετοχή της νέας οντότητας (νέα Σελόντα) υπό την ιδιότητα του μετόχου στη Ζωονομή ΑΒΕΕ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!