Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση 577/2013

Λήψη απόφασης επί της από 31.05.2013 γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 - 10 ν. 3959/2011 από τις εταιρίες «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» που αφορά στη μεταβολή του κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης «Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.»

Απόφαση 577/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 577/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 24η Οκτωβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Παραγωγή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κατασκευή Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειεας, Κατασκευή Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων και Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, Διαχείριση Αποβλήτων/στικών Απορριμάτων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση ΙΙ (άρθρο 8 παρ. 4 και 8 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με ανάληψη δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ Α.Ε.

2. Δ.Ε.Η. A.E.

Ελεγχόμενη/-ες Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 577/VII/2013 Απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα από τις εταιρίες «ΔΕΗ ΑΕ» και «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» συγκέντρωση που αφορά στη μεταβολή του ασκούμενου κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης «Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕ» (με την είσοδο της επιχείρησης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως νέας μετόχου στη θέση της URBASER S.A.), υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, στη βάση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν τα μέρη, προκειμένου να μην προκαλούνται αμφιβολίες ως προς το συμβατό της εν λόγω συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού ιδίως στις αγορές: (α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και (β) παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής. Ενδεικτικά, προβλέπεται η αποτροπή διάχυσης ευαίσθητων πληροφοριών και η δυνατότητα ισότιμης (μη προνομιακής) πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και υποδομές της ΔΕΗ Α.Ε. για την κοινή επιχείρηση και τους ανταγωνιστές της.

Ειδικότερα, τα γνωστοποιούντα μέρη, ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ανέλαβαν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, δεσμεύονται να τηρούν εχεμύθεια, να απόσχουν από την κοινοποίηση και να αποτρέψουν την ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ τους ή μεταξύ ορισμένων εξ αυτών. Επίσης, υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, να εφαρμόσουν μηχανισμό διασφάλισης της αποτροπής ανταλλαγής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και μεταξύ αυτών και της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα:

Α) Tα γνωστοποιούντα μέρη δεσμεύονται ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου κ.λπ.) στο τμήμα της επιχείρησης που είναι επιφορτισμένο με τη διεκπεραίωση της συμμετοχής της εταιρίας στην αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και τη λήψη σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο αυτού θα συνιστά απόλυτο ασυμβίβαστο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. Ασυμβίβαστο, επίσης, θα ισχύει για την απόσπαση οποιουδήποτε στελέχους που απασχολείται οργανικά στο πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού από τη ΔΕΗ ή την ΤΕΡΝΑ στη Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε.

Β) Τα μέλη του ΔΣ και οι εργαζόμενοι της κοινής εταιρίας Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. δεσμεύονται να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το οποίο όσες Εμπιστευτικές Πληροφορίες λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους δεν θα γνωστοποιούνται εκτός της Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕ, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για δύο (2) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας / λήξης της εργασιακής τους σχέσης σε αυτήν.    

2) Η κοινή εταιρία Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε., δεν θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής από πηγή άλλη, πλην της προερχόμενης από διαχείριση αποβλήτων.   

3) Η πρόσβαση της κοινής επιχείρησης στις εγκαταστάσεις και υποδομές της ΔΕΗ A.E. ή των θυγατρικών / συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων ,πρέπει να λαμβάνει χώρα υπό εύλογους και μη εισάγοντες διακρίσεις εμπορικούς – συναλλακτικούς όρους (ισότιμη και μη προνομιακή πρόσβαση).    

4) Η Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων Α.Ε. θα διαθέτει και θα στηρίζει τις λειτουργίες της σε αυτόνομα συστήματα (ιδίως αυτόνομο μηχανογραφικό σύστημα).

Τα γνωστοποιούντα μέρη θα ενημερώνουν προσηκόντως περί της λήψεως / υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!