Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2014

Απόφαση 585/2014

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σε σχέση με την απόκτηση από αυτήν όλων των συμβατικών σχέσεων από συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

Απόφαση 585/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 585/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Φεβρουαρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Στις 7 Ιανουαρίου 2014 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.», μητρική  ανώνυμη τραπεζική εταιρία του Ομίλου Εταιρειών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό οε ολόκληρο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών, αποκτά αποκλειστικό έλεγχο τμήματος της επιχείρησης του πιστωτικού συνεταιρισμού σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 68 του ν. 3601/2007 με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.», και συγκεκριμένα αποκτά το σύνολο των συμβατικών σχέσεων από συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου, όψεως», τρεχούμενου ή/και άλλου συναφούς με αυτούς λογαριασμού που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού σε ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 68 του ν. 3601/2007 με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.» και τρίτων μέχρι τη θέση του ως άνω πιστωτικού συνεταιρισμού σε εκκαθάριση και των απαιτήσεων τρίτων κατά αυτού που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων, οι oποίες καταρτίσθηκαν μέχρι τη θέση του σε εκκαθάριση ως ανωτέρω, για καταβολή κεφαλαίου και δεδουλευμένων τόκων έως την ανάκληση της άδειας του όπως και την υποχρέωση απόδοσης των φόρων για τους δεδουλευμένους τόκους. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ALPHA Τράπεζα Α.Ε.» είναι και του ως άνω πιστωτικού συνεταιρισμού μέχρι την θέση αυτού σε εκκαθάριση ήταν η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, ιδίως η αποδοχή καταθέσεων και δανεισμού, καθώς και η παροχή χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η υπό κρίση Συγκέντρωση αναφέρεται στον Τομέα των κλασικών τραπεζικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες προς ιδιώτες/λιανική τραπεζική (retail banking), β) τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking) και γ) τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial market services), κάθε μία δε, από τις προαναφερθείσες κατηγορίες μπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε υποαγορές, με βάση την υποκαταστασιμότητα των επιμέρους τραπεζικών προϊόντων από πλευράς προσφοράς και ζήτησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, την κατ΄ άρθρο 6 παρ. 1 επ. ν. 3959/2011 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προκύπτει από τη μεταβίβαση από το πιστωτικό συνεταιρισμό «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε.», στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όλων των συμβατικών σχέσεων τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και τρίτων και όλων των απαιτήσεων τρίτων κατά της ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!