Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 431/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΠΓΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ.

Απόφαση 431/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 431/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Φεβρουαρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  
  1. φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση
  2. διαγνωστικών προϊόντων
  3. αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων
  4. αντιπαρασιτικών κτηνιατρικών φαρμάκων
  5. κτηνιατρικών φαρμάκων διαφόρων κατηγοριών
  6. κτηνιατρικών φαρμάκων - εμβολίων
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Φάση II (Άρθρο 4δ ν.703/1977) 
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ALAPIS ΑΒΕΕ
Εξαγοραζόμενη/-ες ΠΓΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ
Περίληψη Απόφασης  

Στις 11.11.08 η εταιρεία ALAPIS γνωστοποίησε στην Επι­τροπή Ανταγωνισμού κατ'εφαρμογή του άρθρου 4β ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, διά της από 27.10.2008 συμφωνηθείσας εξαγοράς ποσοστού 99,33% του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της τελευταίας. Και οι δυο επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υπό κρίση συναλλαγή δραστηριοποιούνται κυρίως στις αγορές: (1) φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, (2) μη συνταγογραφούμενων προϊόντων (ΟΤ^, (3) χονδρικού εμπορίου προς φαρμακεία, (4) καλλυ­ντικών, (5) διαγνωστικών προϊόντων και (6) κτηνιατρι­κών προϊόντων.

Από την έρευνα της ΓΔΑ προέκυψε ότι από την κρινόμενη συγκέντρωση επηρεάζονται οι παρακάτω σχετικές αγορές: 1) Δερματολογικών προϊόντων άλλων μη στεροειδών φαρμάκων για δερματικές φλεγμονές (Υποκατηγορία DO5X), 2) Επουλωτικών προϊόντων δέρματος (Υποκα­τηγορία DO3Α) και 3) Ultra Sound Agents (Υποκατηγο­ρία ΤΟ¥), 4) Προϊόντων Αιματολογίας, 5) Προϊόντων Αιμοδοσίας, 6) αντιβιοτικών-ενέσιμων, ζ) Αντιβιοτι­κών εξωτερικής χρήσης, 7) Αντιβιοτικών μικρών ζώων—per os, 8) Αντιβιοτικών μικρών ζώων, ι) Χημει- οθεραπευτικών—ενέσιμων, 9) Ενδοπαρασιτοκτόνων πα­ραγωγικών ζώων—ενέσιμα, 10) Ενδοπαρασιτοκτόνων παραγωγικών ζώων—τροφής, 11) Εξωπαρασιτοκτόνων— μικρών ζώων, 12) Αντιφλεγμονωδών παραγωγι­κών ζώων, 13) Αντιφλεγμονωδών μικρών ζώων, 14) Φαρμάκων θρέψης παραγωγικών ζώων—βιταμίνες, 15) Φαρμάκων θρέψης παραγωγικών ζώων—ηλεκτρο­λύτες, 16) Φαρμάκων θρέψης μικρών ζώων, 17) Εμβολίων πτηνών και 18) Εμβολίων μικρών ζώων.

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρ­θρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εται­ρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη οριζοντίως και καθέτως επηρεαζόμενων αγορών, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊ­όντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουρ­γία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού — Τμήμα Α' έκρινε ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβο­λίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημα­ντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγο­ρές στις οποίες αφορά, και την επέτρεψε. Εντούτοις,  ζητήθηκε από την εξαγοράζουσα εταιρεία ALAPIS να γνωστο­ποιήσει στην Γ.Δ.Α. τη νέα σύμβαση διανομής με την εταιρεία MERIAL και τη συναπτόμενη σε αυτή «Πολιτική Διασφάλισης Ανταγωνισμού» (Independence Policy).

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!