Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Πρόσκληση προς Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.900,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ [ή 24.676,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%], με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.