Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας

Θέμα: Ποκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. β) του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας – σε 5νθήμερη βάση- των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων), για ένα έτος(01/01/2021-31/12/2021), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 25.000,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) προ Φ.Π.Α. ή 31.000,00€ (τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικού Τεύχους της Διακήρυξης) έχουν οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α` 96), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. β) του ν. 4412/2016, οι οποίοι διαθέτουν υπηρεσίες καθαριότητας.

Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Τα γραφεία της ΕΑ, Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, ΤΚ. 104 34
Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΔΜΗΣ: 10-11-2020
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 10-11-2020 και ώρα : 17.00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών: 23-11-2020 και ώρα : 12.00 μ.μ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!