Θέμα: Ποκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. β) του ν. 4412/2016.

Θέμα: Πρόσκληση προς Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.900,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ [ή 24.676,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%], με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.