Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου - Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων του Νομού Φθιώτιδας

Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων του Νομού Φθιώτιδας και ειδικότερα του έργου «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)» για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 (ή / και του άρθρου 1  του Ν. 703/1977), όπως ισχύει, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την υπ’ αριθ. 715/2020 Απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), αποφάσισε ότι κάποιες από τις εταιρίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό δημοπράτησης του έργου «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)», παραβίασαν την παρ. 1 άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977[1]. Η εν λόγω Απόφαση της ΕΑ αφορά τις εταιρείες που συμμετείχαν στην ως άνω δημοπράτηση του έργου, αλλά δεν έλαβαν μέρος στην Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών[2]

Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις προέβησαν σε οριζόντια εναρμονισμένη πρακτική καρτελικού τύπου με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση διαγωνισμών δια χειραγώγησης προσφορών, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων, πρακτική η οποία, κατά πάγια νομολογία, έχει από τη φύση της, πρόδηλα περιοριστικό του ανταγωνισμού περιεχόμενο και συνιστά κατάφωρη παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 [και όπως ισχύει άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011].

Ειδικότερα, με βάση την περιγραφείσα παράβαση στο σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής, η ΕΑ:

Α. Διαπιστώνει, ομόφωνα, την ως άνω στο σκεπτικό περιγραφείσα παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και για το χρονικό διάστημα από 1.3.2011 μέχρι 14.3.2011, για τις εταιρείες α) ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ), γ) ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ) ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ε) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Α.1 Επιβάλει, ομόφωνα, πρόστιμο στις ανωτέρω εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την ως άνω στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης στην παράβαση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής: 

Για την εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πρόστιμο ύψους εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τέσσερα ευρώ (63.234 €).

Για την εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ) πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ (12.584 €) 

Για την εταιρεία ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  πρόστιμο ύψους εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ (9.517 €) 

Για την εταιρεία ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ (7.077 €)

Για την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρόστιμο ύψους σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (46.212 €)  

Α.2 Απειλεί, ομόφωνα, τις ανωτέρω επιχειρήσεις με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

B. Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, την ως άνω στο σκεπτικό περιγραφείσα παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και για το χρονικό διάστημα από 1.3.2011 μέχρι 14.3.2011, για τις εταιρείες α) ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 

B.1 Επιβάλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στις ανωτέρω εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για την ως άνω στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977, για τη διάρκεια συμμετοχής εκάστης στην παράβαση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εξής: 

Για την εταιρεία ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρόστιμο ύψους είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ (22.556 €).

Για την εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ πρόστιμο ύψους πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ (57.657 €) 

Β.2 Απειλεί, κατά πλειοψηφία, τις ανωτέρω επιχειρήσεις με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Γ. Διαπιστώνει, ομόφωνα, ότι η εταιρεία ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν προέβη στην ως άνω στο σκεπτικό περιγραφείσα παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977. 

Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό προστίμου τόσο για τις εταιρείες που υπάχθηκαν στη διαδικασία διευθέτησης, όσο και για τις ανωτέρω εταιρείες, ανέρχεται στο ποσό των 461.819 €.

 

[1] Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο της παράβασης τελούσε σε ισχύ ο Ν 703/1977.

[2] Βλ. σχετικά την υπ’ αριθ. 674/2018 Απόφαση Διευθέτησης της ΕΑ, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΑ https://www.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/27-apofasi-674-2018.html (ελληνικά) και https://www.epant.gr/­e­n­/decisions/item/1188-apofasi-674-2018.html (αγγλικά). 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!