Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Αριθμός 4Ε/2020).

Θέμα: Επαναπροκήρυξη ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλακα για τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 98341140-8, Υπηρεσίες φύλακα κτηρίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. β) του ν. 4412/2016.

Θέμα: Προκήρυξη ανοιχτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλακα για τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 98341140-8, Υπηρεσίες φύλακα κτηρίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 20 παρ. β) του ν.4412/2016.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσεων ΙΔΑΧ

Θέμα: Προκήρυξη 3Ε/2016 (ΦΕΚ11/21.11.2016 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.