Θέμα: Επαναπροκήρυξη ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλακα για τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 98341140-8, Υπηρεσίες φύλακα κτηρίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. β) του ν. 4412/2016.

 Θέμα: Διαγωνισμός Δημιουργικότητας «Ανταγωνισμός και Τέχνη»

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Προκήρυξη ανοιχτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Φύλακα για τα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 98341140-8, Υπηρεσίες φύλακα κτηρίου) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος, με κατά αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 20 παρ. β) του ν.4412/2016.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.