Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ IT ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜBΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Α' ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αριθμός προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 250254/2024  

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 347835

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.eprocurement.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.eprocurement.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.epant.gr

δ) Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr

Φυσικό αντικείμενο

Αντικείμενο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η υποστήριξη του έργου της EA για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε ζητήματα τεχνολογίας ή επιστήμης δεδομένων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21Α του ν. 3959/2011.

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72200000-7.

 

Εκτιμώμενη αξία

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (322.400 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες εξήντα χιλιάδες Ευρώ (260.000 €), ΦΠΑ: εξήντα δυο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (62.400 €).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

H διαδικασία θα περιγραφεί αναλυτικότερα στο Β' στάδιο του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Προέδρου της και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για δύο ακόμα (2) έτη.

Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 10/06/2024 και ώρα 15:00.

Στα συνημμένα:

  1. Η Διακήρυξη
  2. Η Περίληψη Διακήρυξης
  3. Η Προκήρυξη TED
  4. ΕΕEΣ σε μορφή pdf και xml
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!