Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση πραγματοποίησης οικονομικού ελέγχου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αναφορικά με την εταιρεία ΑΡΓΟΣ ΑΕ.

Με την υπ’ αριθμ. 687/4-6-2019 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφασίσθηκε, μεταξύ των επιμέρους ασφαλιστικών μέτρων, κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ ΑΕ και ο ορισμός εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τη διάγνωση των αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση ζητημάτων και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης και εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος, για να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατόπιν αυτού, καλούμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα αναγκαία προσόντα και εχέγγυα, προς εκτέλεση της εντολής, όπως αυτή ειδικώς περιγράφεται στην ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, καταθέτοντας ταυτόχρονα πρόταση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα προαναφερόμενα στοιχεία (βιογραφικό, προσόντα, εμπειρία, δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων κλπ), αναφορικά και με τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, εάν πρόκειται περί εταιρείας, θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της εντολής, καθώς και η γενική παρουσίαση του προγράμματος εργασίας και το ύψος της αμοιβής.

Ο εμπειρογνώμονας (φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο) πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη εταιρεία και από τις αντισυμβαλλόμενες εκδοτικές επιχειρήσεις, με αποδεδειγμένη εμπειρία, συναφή προς το αντικείμενο της εντολής και να μην είχε ούτε να έχει εκτεθεί σε σύγκρουση συμφερόντων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αποφασίσει ποια θα είναι η καταλληλότερη πρόταση και θα καλέσει τον επιλεγέντα προς σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα (ή των εμπειρογνωμόνων) θα καλυφθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!