Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019

Δημόσια Διαβούλευση - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΣ ΑΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία «ΑΡΓΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «ΑΡΓΟΣ») κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. 588/2014 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ»), υπέβαλε δεσμεύσεις αναφορικά με τις αιτιάσεις, όπως καταγράφονται στη σχετική Έκθεση του Εισηγητή Παναγιώτη Φώτη επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου, κατόπιν αιτήματος για εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων βάσει της παρ. 5 του άρθρου 25 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ» για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 588/2014 απόφαση της ΕΑ σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και θέματα σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3959/2011, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί εφόσον κριθεί σκόπιμο, να διενεργηθεί Διαβούλευση με φορείς της αγοράς μέσω συλλογής των απόψεών τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Η Διαβούλευση μπορεί να διενεργηθεί με διάφορους πρόσφορους τρόπους ή και συνδυασμό αυτών, όπως ενδεικτικά αποστολή επιστολών για την παροχή απόψεων από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ή άλλους φορείς, όπως ενώσεις καταναλωτών, εντός καθοριζόμενης ανά περίπτωση προθεσμίας, συνεντεύξεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φορέων, περιλαμβανομένου του καταγγέλλοντος, εκκίνηση δημόσιας διαβούλευσης με δημοσίευση περίληψης των προβλημάτων ανταγωνισμού που διερευνώνται και των προτεινόμενων δεσμεύσεων στην ιστοσελίδα της ΕΑ. Στην περίπτωση της δημόσιας διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός καθορισμένης προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον. Προβλέπεται περαιτέρω ότι στο πλαίσιο της Διαβούλευσης μπορούν να ζητηθούν διευκρινίσεις και πληροφορίες από τα μέρη που υπέβαλαν παρατηρήσεις, καθώς και ότι κατά τη διενέργεια Διαβούλευσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Με την αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων διερευνάται πιθανολόγηση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κατά τα άρ. 2 του ν. 3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ, της εταιρείας ΑΡΓΟΣ ως προς όλες τις πιθανές εκφάνσεις της εμπορικής της πολιτικής, βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων της Υπηρεσίας και των αιτιάσεων εκδοτικών επιχειρήσεων, με γνώμονα την τυχόν απειλή της βιωσιμότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων ή/και τη δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον, στο θεσμό του ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση στην πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), που θα πληγεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός ικανού αριθμού εκδοτικών επιχειρήσεων, συνεπεία της συμπεριφοράς της ΑΡΓΟΣ. Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκαν τα κάτωθι, όπως καταγράφονται στη σχετική Έκθεση του Εισηγητή:

Α. Ως προς την πιθανή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ΑΡΓΟΣ

1. Επί της πιθανολόγησης υπερβολικής τιμολόγησης

Το άρθρο 2 ν. 3959/2011 επιδιώκει αφενός μεν, να διαφυλάξει την ανταγωνιστική διαδικασία και να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση δεν αποκλείουν τους ανταγωνιστές τους με μη αξιοκρατικά μέσα, αφετέρου δε να ελέγξει και συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση εκμετάλλευση των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα η χρέωση μη εύλογων τιμών. Οι επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση απαγορεύεται να εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους σε βαθμό ή κατά τρόπο ώστε να επιβάλλονται τιμές, όροι ή άλλες συνθήκες συναλλαγών που δεν εντάσσονται στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν χωρίς την οικονομική εξουσία που παρέχει σε μία επιχείρηση η δεσπόζουσα θέση της. Η άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως από μια επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση συνιστά καταχρηστική πρακτική. Συνεπώς, διερευνάται εάν ο κατέχων τέτοια θέση χρησιμοποίησε τις δυνατότητες που του προσφέρει η θέση αυτή για να αποκτήσει εμπορικά πλεονεκτήματα που δεν θα μπορούσε να αποκτήσει σε περίπτωση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Η ΑΡΓΟΣ, εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε στην Υπηρεσία σχετικά με την τιμολογιακή της πολιτική, εξέτασε, βάσει δικών της εκτιμήσεων και σεναρίων, αν η εν λόγω πολιτική της είναι υπερβολική ή εύλογη. Κατά την άποψη της ίδιας της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, ιδίως από τη σύγκριση του κόστους της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας της και της αντίστοιχης τιμής που η ίδια χρεώνει στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής της, δεν πιθανολογείται ότι οι εν λόγω τιμές δύνανται θεωρηθούν «μη δίκαιες» ή «μη εύλογες» κατά την έννοια της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Αντιθέτως, ένας σημαντικός αριθμός εκδοτών υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη για «αυτόματη αναπροσαρμογή» της τιμής Πρακτόρευσης και οι «άλλες δαπάνες εκτός ελέγχου της ΑΡΓΟΣ» είναι αόριστες με σκοπό να αφήσουν μεγάλα περιθώρια στην ΑΡΓΟΣ για να αυξομοιώνει την αμοιβή πρακτόρευσης ανέλεγκτα και μονομερώς. Δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν προσκομίστηκαν από τις εκδοτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της ενδεχόμενης λήψης ασφαλιστικών μέτρων οικονομικά στοιχεία και μελέτες που να οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα επί των επιπτώσεων της ενδεχόμενης υπερβολικής τιμολόγησης λόγω εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ σε αυτές, δεν κατέστη δυνατό από την Υπηρεσία, διαθέτοντας μόνο τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η ΑΡΓΟΣ, να εξετάσει αν η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΑΡΓΟΣ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους εκδότες είναι εύλογη και δεν προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στις εκδοτικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται να οριστεί/ούν από την ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΑ, εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες, για τη διάγνωση του κατά πόσο η νέα τιμολογιακή πολιτική της Άργος, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών στοιχείων των συναλλασσομένων μερών, σχετικά με τις παρεχόμενες προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες, είναι «εύλογη» ή «δίκαιη».

2. Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης - άρνηση συνέχισης συναλλακτικών σχέσεων με την έλλειψη διαπραγμάτευσης με τις εκδοτικές επιχειρήσεις επί της νέας εμπορικής πολιτικής

Η έννοια της άρνησης προμήθειας από επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση καλύπτει ευρύ φάσμα πρακτικών, που διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσής τους, όπως απόλυτη άρνηση προμήθειας, επιβολή μη δίκαιων όρων στις συναλλαγές, υπερβολική τιμολόγηση, την ιδιότητα του αποδέκτη της άρνησης (διανομέας/ μεταπωλητής, ανταγωνιστής, υφιστάμενος ή/ και δυνητικός, πελάτης, παλαιός/ τακτικός ή νέος, κ.α.), τη φύση του αντικειμένου της συναλλαγής (αγαθό/ υπηρεσία, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, βασική διευκόλυνση, κ.α.), καθώς και το επίπεδο της αγοράς στο οποίο απειλείται να εκδηλωθεί ο ενδεχόμενος αποκλεισμός. Η άρνηση προμήθειας δύναται να περιορίσει την παραγωγή ή τη διάθεση – και άρα τον ανταγωνισμό – στις αγορές επί ζημία των καταναλωτών ή/ και να εισαγάγει δυσμενείς διακρίσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι και τον αποκλεισμό ενός εμπορικού εταίρου από την οικεία αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

Η μονομερής επιβολή των όρων της νέας εμπορικής πολιτικής, η μη έγκαιρη ενημέρωση των εκδοτικών επιχειρήσεων επί αυτών και ιδίως η άρνηση κάθε διαπραγμάτευσης με τις εκδοτικές επιχειρήσεις ως προς την επιβολή των εν λόγω όρων από πλευράς της ΑΡΓΟΣ θα μπορούσαν κατά τα ανωτέρω να χαρακτηρισθούν ως συμπεριφορές που εμπίπτουν στην έννοια της «διακοπής συναλλακτικών σχέσεων» ως υποπερίπτωση της άρνησης πώλησης, χωρίς να πιθανολογείται αντικειμενική δικαιολόγηση για τη συμπεριφορά αυτή.

Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των εκδοτικών επιχειρήσεων τονίζει την παντελή έλλειψη διαπραγματεύσεων με την ΑΡΓΟΣ αναφορικά με τους όρους της νέας εμπορικής πολιτικής της. Η ΑΡΓΟΣ ανακοίνωσε στις εκδοτικές επιχειρήσεις την αλλαγή της εμπορικής της πολιτικής, με την αποστολή κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018 της επιστολής με θέμα «Εμπορική Πολιτική» και της επισυναπτόμενης σε αυτήν πρότασης με θέμα «Πρόταση Συνεργασίας», η οποία περιείχε τους όρους της νέας εμπορικής πολιτικής, ήδη υπογεγραμμένους από την πλευρά της ΑΡΓΟΣ, ενώ σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν των εκδοτικών επιχειρήσεων οι σχετικές επικοινωνίες με την ΑΡΓΟΣ γύρω από τη νέα εμπορική πολιτική της περιορίσθηκαν αποκλειστικά στην παρουσίαση της νέας εμπορικής πολιτικής και στην παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της νέας πολιτικής της, χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση επί των όρων αυτών.

Η ανακοίνωση των όρων της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, η μη έγκαιρη σχετική ενημέρωση των εκδοτικών επιχειρήσεων και η πλήρης έλλειψη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τους εκδότες επί των όρων αυτών, δεν πιθανολογείται κατ’ αρχήν να συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, αντίθετα, αποτελεί στην ουσία μονομερή ενέργεια, η οποία prima facie δεν φέρει τα χαρακτηριστικά που θα την έθεταν εκτός πεδίου εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, και επομένως ελέγχεται με βάση τους κανόνες απαγόρευσης «διακοπής συναλλακτικών σχέσεων» ως υποπερίπτωση της άρνησης πώλησης, χωρίς να πιθανολογείται αντικειμενική δικαιολόγηση για τη συμπεριφορά αυτή, υπό την έννοια των άρ. 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

3. Επί της πιθανολόγησης της επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής με την επιβολή «Λοιπών όρων συνεργασίας» και την τιμολόγηση της «ευρείας διεκπεραίωσης»

Στους Όρους Συνεργασίας που γνωστοποίησε η ΑΡΓΟΣ στους εκδότες στο πλαίσιο της νέας εμπορικής πολιτικής της, περιλαμβάνονται και οι «Λοιποί όροι συνεργασίας» (όρος 5), οι οποίοι σύμφωνα με την πλειοψηφία των εκδοτών, χαρακτηρίζονται ως αόριστοι και αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω μονομερών τροποποιήσεων από μέρους της ΑΡΓΟΣ, δυσμενείς, και σε πολλές περιπτώσεις μη εύλογοι. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι όροι αυτοί δεν τέθηκαν ποτέ σε διαπραγμάτευση με τους εκδότες, τουναντίον, η ΑΡΓΟΣ αγνοώντας τις διαμαρτυρίες των εκδοτών, που διατυπώθηκαν τόσο στις κατ’ ιδίαν επικοινωνίες τους, όσο και στις συναντήσεις με το ΔΣ της ΕΙΗΕΑ στις 5.12.2018 και στις 14.2.2019, που διοργανώθηκαν ακριβώς για να συζητηθούν τα θέματα αυτά και να βρεθεί κάποια λύση, προχώρησε, παρά την προσωρινή διαταγή της ΕΑ, στην αποστολή του οδηγού «Προδιαγραφών Διακίνησης Εντύπων», δηλαδή στην εφαρμογής των όρων της εμπορικής πολιτικής της, ορίζοντας ως ημερομηνία ισχύος του την 4.3.2019, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αποτελούν ενέργειες μονομερείς που δεν φαίνεται κατ’ αρχήν να συνάδουν με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Η ως άνω περιγραφείσα πρακτική της ΑΡΓΟΣ αποτελεί στην ουσία μονομερή ενέργεια, η οποία πιθανολογείται ότι ελέγχεται με βάση τους κανόνες απαγόρευσης επιβολής μη εύλογων και μη δίκαιων όρων.

Πέραν των ως άνω όρων συνεργασίας πιθανολογείται ότι και η ίδια η τιμολόγηση της λεγόμενης «ευρείας» διεκπεραίωσης αποστολών συνιστά αυτούσια μη εύλογο όρο.

4. Επί της πιθανολόγησης της παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ( διακριτική μεταχείριση)

Σύμφωνα με τα άρ. 2 περ. (γ) του ν. 3959/2011 και 102 περ. (γ) ΣΛΕΕ η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μπορεί να συνίσταται στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές με αποτέλεσμα να περιέχονται ορισμένες επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Η διακριτική μεταχείριση μπορεί να αφορά, όχι μόνο σε τιμές, εκπτώσεις και παραδιδόμενες ποσότητες, αλλά και σε άλλες συνθήκες συναλλαγών οι οποίες επηρεάζουν την ανταγωνιστική ικανότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την εισήγηση επί των ασφαλιστικών μέτρων, η ΑΡΓΟΣ έχει ακολουθήσει διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την πολιτική επιστροφών της επί των παρακρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις, καθώς η εταιρεία επέστρεψε τις παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές την 31.10.2017 και την 31.12.2017 σε πρώην και νυν μετόχους της (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, και S.A.J.P), ενώ για τους υπόλοιπους εκδότες, η εταιρεία δεν έχει εκδώσει αντίστοιχα πιστωτικά σημειώματα. Επίσης, η ΑΡΓΟΣ, για κάποιους εκδότες, έχει διακόψει την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών το Δεκέμβριο του 2018 με παράλληλη επιστροφή του παρακρατηθέντος ποσού, για κάποιους άλλους έχει επιστρέψει μέρος των παρακρατηθέντων εισφορών, ενώ το υπόλοιπο ποσό επιστροφής συνεχίζει να είναι σε εκκρεμότητα εντός του έτους 2019, ενώ για κάποιους άλλους εκδότες έχει «επιστρέψει» μέρος των παρακρατηθέντων ποσών με μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών της, οι οποίες λήγουν εντός του 2019. Η ανωτέρω διαφορετική μεταχείριση των εκδοτών εκ μέρους της ΑΡΓΟΣ σε σχέση με την επιστροφή των παρακρατηθέντων ασφαλιστικών εισφορών πιθανολογείται ότι αποτελεί διακριτική μεταχείριση εκ μέρους της προς τους εκδότες.

Επιπρόσθετα, η διακριτική μεταχείριση ως προς την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών εκ μέρους της ΑΡΓΟΣ πιθανολογείται ότι θέτει τις επιχειρήσεις σε βάρος των οποίων εφαρμόζεται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, καθώς αυξάνει ενδεχομένως το πρόβλημα ρευστότητας για τους εκδότες που προκύπτει από την παρακράτηση εσόδων πωλήσεων της επαρχίας.

5. Επί της πιθανολόγησης αδικαιολόγητης άρνησης πώλησης - άρνησης συνέχισης συναλλακτικών σχέσεων

Η άρνηση πωλήσεων από επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή ή/και τη διανομή ενός προϊόντος, είναι δυνατόν να συνιστά κατάχρηση, όταν η συμπεριφορά αυτή δεν στηρίζεται σε λόγους αντικειμενικά δικαιολογημένους. Υπογραμμίζεται ότι για τη διαπίστωση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, δεν είναι απαραίτητο η δεσπόζουσα θέση, η καταχρηστική συμπεριφορά και τα αποτελέσματα της κατάχρησης να εμφανίζονται στην ίδια αγορά. Εν προκειμένω, η καταχρηστική συμπεριφορά της ΑΡΓΟΣ εμφανίζεται στη διανομή του Τύπου, ωστόσο τα αποτελέσματα αυτής ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλη αγορά, κυρίως δε στην αγορά των εκδόσεων στην οποία δραστηριοποιούνται οι πελάτες της.

Η υπηρεσία διανομής Τύπου, πιθανολογείται ότι αποτελεί με βάση τις τρέχουσες συνθήκες μία βασική διευκόλυνση για τις εκδοτικές επιχειρήσεις και η ΑΡΓΟΣ έναν αναπόφευκτο εμπορικό εταίρο τους. Τούτο διότι παρότι δεν υπάρχουν πλέον νομικά εμπόδια εισόδου στην αγορά διανομής Τύπου, υφίστανται πραγματικά εμπόδια εισόδου, ήτοι επενδύσεις υψηλού μη ανακτήσιμου κόστους, δεδομένου ότι η λειτουργία ενός πρακτορείου διανομής Τύπου προϋποθέτει ένα σημαντικό ύψος επένδυσης για εγκαταστάσεις, αποθήκες, στόλο μεταφορών, πληροφοριακά συστήματα κλπ, καθώς και έναν κρίσιμο όγκο πελατολογίου για να αντισταθμιστεί το παραπάνω υψηλό κόστος, συνεπώς η πιθανότητα εισόδου νέου παίκτη στην αγορά διανομής τύπου είναι περιορισμένη. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το διαρκώς μειούμενο συνολικό κύκλο εργασιών στην αγορά διανομής Τύπου λόγω της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων αθηναϊκού και πανελλήνιου Τύπου, καθιστούν τουλάχιστον δυσχερή την είσοδο ενός νέου παίκτη στην αγορά.

Σχετικά διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν προβλήματα στη διανομή των εντύπων σε τουλάχιστον τέσσερις ημερομηνίες, ενώ επιβεβαιώθηκε η μη διανομή εφημερίδας σε τουλάχιστον 10 σημεία πώλησης. Τα παραπάνω περιστατικά πιθανολογείται, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων της επιχειρηματικής συμπεριφοράς της ΑΡΓΟΣ έναντι των εκδοτικών επιχειρήσεων, ότι συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της υπό την έννοια των άρ. 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Β. Ως προς τις επιπτώσεις της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ επί των εκδοτικών επιχειρήσεων

Η νέα εμπορική πολιτική της ΑΡΓΟΣ θα επιφέρει κατά την πλειοψηφία των εκδοτικών επιχειρήσεων επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα από τις απαντήσεις των εκδοτικών επιχειρήσεων ως προς τις εκτιμήσεις τους σχετικά με το πώς θα διαμορφωθεί το μοναδιαίο (ήτοι ανά διανεμόμενο φύλλο) κόστος τους και το κατά πόσον διαμέσου της επικοινωνίας και συνεργασίας τους με την ΑΡΓΟΣ ή/και τυχόν διαθέσιμων σε αυτές συστημάτων παρακολούθησης των πωλήσεων των εντύπων τους είναι σε θέση να διαμορφώσουν το τιράζ τους έτσι ώστε να πετύχουν την ελαχιστοποίηση του κόστους διανομής των εντύπων τους προκύπτει ότι θα υπάρξει κοστολογική επιβάρυνση για τις εκδοτικές εταιρίες συνεπεία της εφαρμογής της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ.

ΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Οι κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις που υπέβαλε η «ΑΡΓΟΣ ΑΕ» τις οποίες αναλαμβάνει να τηρήσει, εφόσον γίνουν δεκτές από την ΕΑ έχουν ως εξής:

«1. Η ΑΡΓΟΣ δεν θα εφαρμόσει τη Νέα Εμπορική πολιτική που έχει εξαγγείλει μέχρι την έκδοση από την ΕΑ απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου τύπου στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής τύπου [ 1 ] κατόπιν του υπ’ αριθ. 7177/29.11.2018 αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της μη εφαρμογής της Νέας Εμπορικής Πολιτικής, η ΑΡΓΟΣ δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή ούτε του άρθρου 5 αυτής μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της ΕΑ.

2. Η ΑΡΓΟΣ θα αποστείλει ανακλητική δήλωση στις εκδοτικές επιχειρήσεις εντός 10 ημερών από την αποδοχή των δεσμεύσεων, στην οποία να ανακαλεί την εφαρμογή της Νέας Εμπορικής Πολιτικής. Ανακλητική δήλωση θα αποσταλεί σε όλες τις εκδότριες συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που έχουν υπογράψει και αποδεχτεί την εφαρμογή της Νέας Εμπορικής Πολιτικής. Αποδεικτικά των ανακλητικών δηλώσεων θα προσκομιστούν στην ΕΑ. Η ανακλητική αυτή δήλωση/επιστολή θα αναρτηθεί σε εμφανή θέση στην ιστοσελίδα της ΑΡΓΟΣ.

3. Η ΑΡΓΟΣ θα συνεχίσει να διανέμει τα έντυπα σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της. Συγκεκριμένα, η ΑΡΓΟΣ θα διατηρήσει σε ισχύ τις συμβάσεις που έχει συνάψει με εκδότριες επιχειρήσεις προ της Νέας Εμπορικής Πολιτικής μέχρι την έκδοση από την ΕΑ απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου τύπου στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής τύπου κατόπιν του υπ’ αριθ. 7177/29.11.2018 αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ. Όσον αφορά στις ήδη λήξασες κατά την ανάληψη των δεσμεύσεων συμβάσεις, η ΑΡΓΟΣ αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξακολουθεί να τηρεί τους όρους που εμπεριέχονται στις συμβάσεις αυτές, ωσεί αυτές να ήταν ακόμη σε ισχύ, μέχρι την έκδοση από την ΕΑ της ανωτέρω απόφασής της. Σε περίπτωση που συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και εκδοτικών επιχειρήσεων λήξουν προ της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης της ΕΑ, η ΑΡΓΟΣ θα εξακολουθήσει να τηρεί τους όρους αυτών μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης της ΕΑ. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται στις ανακλητικές δηλώσεις που θα αποσταλούν κατά τον ανωτέρω όρο στις εκδοτικές επιχειρήσεις.

4. Η ΑΡΓΟΣ δεν θα διακόψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διανομή των εντύπων οποιασδήποτε εκδοτικής επιχείρησης για λόγους που αφορούν σε μη ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και οποιασδήποτε εκδοτικής επιχείρησης αναφορικά με τους όρους συναλλαγής/ διανομής. Η ΑΡΓΟΣ διατηρεί τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και οι υφιστάμενες συμβάσεις της, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης από πλευράς των αντισυμβαλλομένων της των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεών τους. Τα δικαιώματά της η ΑΡΓΟΣ που είναι δυνατό να καταλήξουν σε διακοπή των εμπορικών σχέσεων ή διακοπή της διανομής εντύπων οποιασδήποτε εκδότριας επιχείρησης θα ασκεί κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 10 ημέρες πριν την επέλευση εννόμων αποτελεσμάτων.

5. Η ΑΡΓΟΣ θα διεξαγάγει διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) με το σύνολο των εκδοτικών επιχειρήσεων και με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών – Ε.Ι.Η.Ε.Α. και θα προτείνει εκ νέου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, τη νέα εμπορική πολιτική της λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της αγοράς διανομής τύπου και το κοινό συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων. Οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αποδοχής των δεσμεύσεων.

6. Η ΑΡΓΟΣ δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει πολιτική ισότιμης μεταχείρισης έναντι των αντισυμβαλλομένων της σε όλες τις όψεις της εμπορικής της πολιτικής και θα απόσχει από κάθε πρακτική άνισης μεταχείρισης που δύναται να θέσει ορισμένες εκδοτικές επιχειρήσεις σε δυσμενή ή αντιστρόφως σε προνομιούχα θέση στον ανταγωνισμό έναντι άλλων ανταγωνιστών τους.

7. Η ΑΡΓΟΣ, μέχρι την έκδοση από την ΕΑ απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής έντυπου τύπου στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής τύπου κατόπιν του υπ’ αριθ. 7177/29.11.2018 αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, θα δύναται να μεταβάλει (τηρώντας τις διαδικασίες και τυχόν προθεσμίες της νομοθεσίας) για αντικειμενικούς λόγους και με εύλογους όρους την προμήθεια πρακτόρευσης που εισπράττει από τις εκδοτικές επιχειρήσεις για τη διανομή των εντύπων τους αναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι οποιαδήποτε τυχόν αύξηση θα εφαρμόζεται επί ήδη υπάρχουσας αμοιβής πρακτόρευσης με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις. Η αύξηση αυτή θα είναι 1% επί της εκάστοτε προβλεπόμενης συμβατικά προμήθειας. Ουδεμία αύξηση θα υπάρχει για όσες εκδοτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν βάσει σύμβασης προμήθεια 26% και άνω (ήτοι θα εξακολουθούν να καταβάλλουν την αυτή προμήθεια με τη σημερινή ισχύουσα). Οι αυξήσεις θα ισχύουν από 10.5.2019 για όλες εταιρείες υπογράψουν την άμεση αποδοχή της νέας προμήθειας και για όσες έχουν σύμβαση που έχει λήξει. Για τις λοιπές εταιρείες οι αυξήσεις θα ισχύσουν χρονικά βάσει όσων προβλέπουν οι ρυθμίσεις του αστικού δικαίου. Επίσης θα υπάρξει επιπλέον χρέωση 0,005 ευρώ ανά τεμάχιο (φύλλο) για τις εκδοτικές επιχειρήσεις των οποίων οι επιστροφές για τα διακινηθέντα έντυπά τους στο δίκτυο Αθηνών – Πειραιώς θα υπερβαίνουν το 70% των διακινηθέντων εντύπων. Η επιπλέον αυτή χρέωση θα ισχύσει από 15.4.2019 για όσες εταιρείες υπογράψουν την άμεση αποδοχή της νέας προμήθειας και για όσες έχουν σύμβαση που έχει λήξει. Για τις λοιπές εταιρείες οι αυξήσεις θα ισχύσουν χρονικά βάσει όσων προβλέπουν οι ρυθμίσεις του αστικού δικαίου. Ως προς τη διακίνηση των εντύπων στο δίκτυο της επαρχίας οι επιστροφές θα χρεώνονται με βάση όσα ήδη προβλέπονται στις ισχύουσες συμβάσεις».

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΑ καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων της ΑΡΓΟΣ ΑΕ. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να υποβάλουν πρόσθετα μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους στην οποία οι πληροφορίες, που ισχυρίζονται ότι συνιστούν εμπορικά απόρρητα και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί, όπως απαιτείται, από μη εμπιστευτική περίληψη ή από τη μνεία «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό».

Οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αναφέρουν τα σχετικά πραγματικά περιστατικά. Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά οποιοδήποτε σημείο των προτεινόμενων δεσμεύσεων, παρακαλείσθε να προτείνετε πιθανή λύση. Επιπλέον, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να περιλάβουν στις παρατηρήσεις τους το όνομα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του φορέα/ της επιχείρησης/ του φυσικού προσώπου (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και το τμήμα της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Επίσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, είτε με πρωτοβουλία της ΕΑ, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών.

Για την καλύτερη διαχείριση των στοιχείων, προκρίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των θέσεων των ενδιαφερομένων μερών στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με την ένδειξη θέματος: «Προτεινόμενες Δεσμεύσεις ΑΡΓΟΣ ΑΕ».

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των θέσεων προσδιορίζεται μετά πάροδο 10 ημερών και συγκεκριμένα την 16η Απριλίου 2019.

 

1 Επί του χρόνου η ΑΡΓΟΣ αναγράφει σε σχετική υποσημείωσή της ότι : «Η ΑΡΓΟΣ θεωρεί ότι ο προτεινόμενος χρόνος είναι εύλογος […]. Ωστόσο, εφόσον κριθεί αντικειμενικά απαραίτητο από την ΕΑ, μπορεί η ΑΡΓΟΣ ΑΕ να δεχθεί διαφορετικό από τον προτεινόμενο με τις παρούσες δεσμεύσεις χρόνο διάρκειας των προτεινόμενων δεσμεύσεων.»

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!