Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου – Επιβολή προστίμων ύψους €68.779 κατόπιν απόφασης επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών

Θέμα: Επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος (όπως ενδεικτικά θήλαστρα και συναφή αξεσουάρ, μπουκάλια, σακουλάκια κλπ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας σε συνέχεια της Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ») ομόφωνα αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της στις 26/06/2023 (Αρ. Απόφασης 821/2023), σύμφωνα με την παρ. 35 της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασής της, την αποδοχή της σχετικής Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, κατόπιν της Δήλωσης Διευθέτησης εκ μέρους της, δυνάμει της παρ. 37 της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασης ΕΑ.  

Αφορμή για την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας υπήρξαν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και συγκεκριμένα καθορισμό τιμής μεταπώλησης σε θήλαστρα στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας προϊόντων άντλησης και διαχείρισης/αποθήκευσης μητρικού γάλακτος. Για τους σκοπούς της εν λόγω έρευνας η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού («ΓΔΑ») πραγματοποίησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επιτόπιους ελέγχους. Περαιτέρω, για την πληρέστερη αξιολόγηση του φακέλου της υπόθεσης, κρίθηκε σκόπιμη η αποστολή ερωτηματολογίων στην KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμες ή δυνάμενες να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η παρούσα υπόθεση αφορά στην αγορά εισαγωγής και εμπορίας θηλάστρων. Τα θήλαστρα παράγονται συνήθως από διεθνούς οίκους στο εξωτερικό. Οι εισαγωγικές εταιρίες μεταπωλούν τα προϊόντα είτε απευθείας είτε μέσω χονδρεμπόρων σε λιανοπωλητές. 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία οι επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, ως σχετική γεωγραφική μπορεί να οριστεί καταρχάς το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς η εμπλεκόμενη επιχείρηση και οι ανταγωνιστές της δραστηριοποιούνται ή δύνανται να δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. 

Η εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση των άρθ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετων συμφωνιών, εκδήλωσε εγγράφως το ενδιαφέρον της για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής της στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών («ΔΔΔ») και κατέθεσε σχετικό αίτημα στις 26.01.2023, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 16 της Ανακοίνωσης για τη ΔΔΔ. 

Ακολούθως, η ΕΑ σε συνεδρίασή της στις 30.01.2023 έκρινε ομόφωνα ότι η παρούσα υπόθεση είναι πρόσφορη και μπορεί να υπαχθεί στην εν λόγω διαδικασία διευθέτησης, καθώς πληροί τα κριτήρια υπαγωγής σε αυτή. Προς τούτο, στο πλαίσιο άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας για την υπαγωγή υποθέσεων σε διαδικασία διευθέτησης, η ΕΑ συνεκτίμησε, ιδίως, την ειλικρινή πρόθεση της εταιρείας να υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, τη φύση της εν λόγω παράβασης ως κάθετης σύμπραξης και τον προσδοκώμενο βαθμό επίτευξης διαδικαστικής αποτελεσματικότητας, ο οποίος κρίθηκε εν προκειμένω αισθητά μεγάλος. Συνακόλουθα, εξουσιοδότησε τον αρμόδιο Εισηγητή να διεξάγει διμερείς συσκέψεις με την εμπλεκόμενη επιχείρηση προς τυχόν διευθέτηση της υπόθεσης.

Στη συνέχεια, ο Εισηγητής κάλεσε την εταιρεία σε διμερείς συσκέψεις. Στις 13.03.2023 και 27.03.2023 έλαβαν χώρα οι διμερείς συσκέψεις.  Κατά τη διάρκεια των διμερών συσκέψεων του Εισηγητή και της ΓΔΑ με την εταιρεία, η τελευταία ενημερώθηκε σχετικά με τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 20 της Ανακοίνωσης για τη ΔΔΔ, περιλαμβανομένου του υπολογισμού του εύρους του προστίμου.  Περαιτέρω, στα πλαίσια της διαδικασίας, το εμπλεκόμενο μέρος, ανέπτυξε επαρκώς τις απόψεις του επί των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και γνωστοποίησε τους ισχυρισμούς, νομικούς και πραγματικούς.

Ακολούθως και όταν επετεύχθη επαρκής βαθμός συναντίληψης αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά, τον νομικό τους χαρακτηρισμό, τη βαρύτητα και τη χρονική διάρκεια των παραβάσεων, τον βαθμό απόδειξης των αιτιάσεων βάσει των αποδεικτικών στοιχείων και τον υπολογισμό του εύρους του προστίμου, η εταιρεία ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Εισηγητή για υποβολή Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς («ΠΔΔ») και υπέβαλε τη σχετική ΠΔΔ στις 12.04.2023.

Από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ προέβη σε πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 01.01.2012 έως τις 29.03.2023

Ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης ως εξ αντικειμένου ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμός του ανταγωνισμού θεωρείται από τη φύση του ως ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Από τη φύση και το περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης των προϊόντων της KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ εφαρμόσθηκε  τουλάχιστον εν μέρει στην πράξη και για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εν λόγω πρακτικής..

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, των ως άνω αναφερομένων Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπεβλήθησαν από τις ανωτέρω εταιρίες και την έκδοση απόφασης με την οποία: 

Διαπιστώνει ότι η εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ παραβίασε σύμφωνα με το σκεπτικό της Εισήγησης τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει της πρακτικής του καθορισμού τιμών μεταπώλησης. 

Υποχρεώνει την εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ να παραλείπει στο μέλλον τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Επιβάλλει στην εταιρεία KLINIKUM PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ πρόστιμο ύψους €68.779 χιλ. ευρώ για την τέλεση της ανωτέρω διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!