Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Δελτίο Τύπου - Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Θέμα: Οι βασικές τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Στις 21.03.2023 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης (εφεξής: ΚΛΔ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. την με αρ. 24611/17.03.2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1790/Β’/21.3.2023). 

Ο νέος ΚΛΔ βασίζεται στην από 06.05.2022 Εισήγηση της ΕΑ, η οποία στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στις Προτάσεις Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ΝΣΚ και της ΕΑ. 

Σκοπός των τροποποιήσεων του ΚΛΔ είναι πρωτίστως η βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και πρακτικών με απώτερο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της ΕΑ, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των δικαιωμάτων άμυνας των μερών και της ανάγκης ενίσχυσης της ουσιαστικής συμμετοχής τρίτων και εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία, και, ταυτοχρόνως, η εναρμόνιση των ρυθμίσεων του ΚΛΔ με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο ν. 4886/2022 στο ν. 3959/2011. 

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες αλλαγές που εισήχθησαν:

 • Προθεσμίες
  • Η προθεσμία κλήτευσης των μερών ενώπιον της ΕΑ διαμορφώνεται πλέον στις εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για τις υποθέσεις των συγκεντρώσεων διατηρείται η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών (άρ. 13 παρ. 3). 
  • Τα μέρη πλέον οφείλουν να καταθέτουν τα αρχικά Υπομνήματά τους το αργότερο τριάντα (30) ημέρες και την Προσθήκη/ Αντίκρουση είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συζήτηση (άρ. 14 παρ. 2 και 4). 
 • Υπομνήματα μερών – λοιπά αιτήματα
  • Με τα αρχικά Υπομνήματά τους τα μέρη καλούνται, μεταξύ άλλων, να υποβάλουν αιτιολογημένα αιτήματα προφορικής ακρόασης, χρονικής διάρκειας της αγόρευσης και αιτήματα εξέτασης μαρτύρων ή/και εμπειρογνωμόνων (άρ. 14 παρ. 2Α, 2Β).
 • Συμμετοχή τρίτων 
  • Τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συζήτηση, κάθε τρίτο μέρος δύναται να υποβάλει υπόμνημα - αιτιολογημένο αίτημα, ζητώντας την παρουσία του κατά την προφορική ακρόαση με το ειδικότερο στο άρ. 23 παρ. 4 περιεχόμενο. 
  • Η ΕΑ δύναται με απόφασή της να επιτρέψει στον τρίτο: α) να εκφράσει γραπτά τις απόψεις του ή β) να εκφράσει προφορικά τις απόψεις του κατά τη συζήτηση ή/και γ) να απευθύνει ερωτήσεις στα μέρη και τους άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία ή/και δ) να παραλάβει τα πρακτικά της διαδικασίας, καθ’ ό μέρος συμμετείχε σε αυτή, ώστε να υποβάλει υπόμνημα μετά το τέλος αυτής ή/και ε) να παραλάβει αντίγραφα των μη εμπιστευτικών εκδόσεων των υπομνημάτων των μερών (άρ. 23 παρ. 5). 
  • Στα τρίτα μέρη, στα οποία επιτρέπεται να εκφράσουν γραπτά ή προφορικά τις απόψεις τους, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, τη χορήγηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, περίληψης της Εισήγησης, σε μη εμπιστευτική έκδοση (άρ. 23 παρ. 5). 
  • Ο Πρόεδρος της ΕΑ δύναται να χορηγήσει παράταση προθεσμιών κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης (άρ. 23 παρ. 6). 
 • Εμπειρογνώμονες
  • Ρυθμίζεται ειδικότερα η συμμετοχή στη διαδικασία των εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ή να διατυπώσουν προφορικώς, κατά τη συζήτηση, τις παρατηρήσεις τους, να εξετάζονται ως μάρτυρες ή να παρίστανται στη συζήτηση, να απευθύνουν ερωτήσεις στους έτερους εμπειρογνώμονες και να εξετάζονται σε αντιπαράσταση με άλλους εμπειρογνώμονες ή/και νόμιμους εκπροσώπους μερών (άρ. 20 παρ. 3).
 • Ρυθμίσεις για την προφορική συζήτηση
  • Τα μέρη δύνανται να υποβάλουν εγγράφως αιτιολογημένα αιτήματα αναβολής για μία (1) και μόνο φορά, το αργότερο έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας συζήτησης (άρ. 18 παρ. 1).
  • Η Επιτροπή μπορεί εξαιρετικά να αποφασίσει τη μη διεξαγωγή προφορικής συζήτησης σε περίπτωση που έχει επαρκώς διαφωτιστεί από τα Υπομνήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία των μερών (άρ. 22 παρ. 4Α).
  • Προσδιορίζονται η διαδικασία και οι εγγυήσεις (άρ. 22 παρ. 9), με τις οποίες η ΕΑ δύναται να αποφασίζει να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • Ο Πρόεδρος της ΕΑ δύναται, παρουσία του Εισηγητή, να καλέσει τα μέρη και τυχόν τρίτους σε προπαρασκευαστική συνάντηση οργάνωσης της συζήτησης επτά (7) ημέρες πριν από τη συζήτηση και να λάβει, μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης, τα οποία θα διασφαλίσουν, την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 23Α.

Το κείμενο του ΚΛΔ είναι διαθέσιμο εδώ.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!