Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022

Δελτίο Τύπου - Επικαιροποίηση του υπολογισμού των προστίμων της Ε.Α.

Θέμα: Επικαιροποίηση και συμπλήρωση των Κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον υπολογισμό των προστίμων δυνάμει των άρθρων 25 και 25Β του ν. 3959/2011, όπως ισχύει

H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), με ομόφωνη απόφασή της, προχώρησε σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων σε συνέχεια της τροποποίησης του ν. 3959/2011, βάσει των διατάξεων των άρθρων 25 και 25Β του ως άνω νόμου. 

Βασικός σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιεί η ΕΑ κατά τον επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις[1] που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν το 2006, στοχεύουν αφενός μεν στη μεγαλύτερη σύγκλιση με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε στην επιβολή αυστηρότερων προστίμων στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ή/και τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ για την απαγόρευση των οριζοντίων συμπράξεων καρτελικής φύσης και άλλων περιοριστικών του ανταγωνισμού επιχειρηματικών πρακτικών.

Για την επίτευξη του στόχου επιβολής επαρκώς υψηλών προστίμων, τα οποία θα έχουν ειδικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα ως προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και γενικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα μέσω της αποτροπής άλλων επιχειρήσεων από την υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού, η ΕΑ θα μπορεί να περιλαμβάνει στον υπολογισμό του βασικού ποσού του προστίμου ένα επιπρόσθετο ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25 % της αξίας των ακαθάριστων εσόδων, ανεξαρτήτως της διάρκειας της παράβασης. Ειδικότερα, σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι η ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα του προστίμου, ώστε να μην προβαίνουν οι επιχειρήσεις σε παράνομες πρακτικές ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα.

Για το πλήρες κείμενο των νέων κατευθυντηρίων γραμμών δείτε εδώ.

[1] Επιχείρηση: κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα —δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη αγορά—, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που τη διέπει και του τρόπου χρηματοδότησής της.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!