Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση Συγκεντρώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 558/VΙI/2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 4127/29.6.2011 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη με την παρούσα, καθώς και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής υπ’ αριθ. 523/VI/2011 προηγούμενης απόφασής της για το ίδιο θέμα, προκειμένου να εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια υπαγωγής στην απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων συγκεντρώσεων με βάση το έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης και να καταστεί, κατ’ αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων πιο επικεντρωμένος και αποτελεσματικός, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα αποφασίζει και: καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, το ειδικότερο περιεχόμενο της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως αυτό αποτυπώνεται στα έντυπα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Η Απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιανουαρίου 2013. Η Απόφαση και τα συνημμένα σε αυτή έντυπα / παραρτήματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α ́/20.4.2011).