Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κώδικας Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας

Σκοπός του Κώδικα είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά την έννοια του άρθρου 1 του π.δ. 76/2012 - Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού (όπως ισχύει). Οι διατάξεις του Κώδικα προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, έτσι ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, να διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η αμεροληψία του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των οργανικών μονάδων της, να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.

Κατεβάστε και διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας από τα συνημμένα αρχεία.