Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 17 Μαϊος 2022

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπής Ανταγωνισμού. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ αρ.πρωτ. 7689/23.9.2021 Προκήρυξης (ΑΔΑ 946ΚΙΜΞ-ΒΨΔγια την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 και 21β, το οποίο προστέθηκε στο ν. 3959/2011 και του άρθρου 71 του ν. 4795/2021, όπως ισχύουν, ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Τομεακών Διευθύνσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επιλεγέντες Προϊστάμενοι Τομεακών Διευθύνσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού