Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020

Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε» επί του τμήματος επεξεργασίας / εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 2(β) του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 08 Μαΐου 2020 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε» (εφεξής «ΣΙΔΜΑ») αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί του τμήματος επιχείρησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής «ΜΠΗΤΡΟΣ»), που συνίσταται στην επεξεργασία/εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από τη ΣΙΔΜΑ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ, που αφορούν στον κλάδο εμπορίας/επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ που θα καλυφθεί από την ΜΠΗΤΡΟΣ με εισφορά σε είδος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (στο εξής «Συναλλαγή»).

  2. Η ΣΙΔΜΑ αποτελεί εταιρεία εμπορίας και μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και συγκεκριμένα πλατέων και επιμήκων προϊόντων χάλυβα και σωλήνων κατασκευής, και λειτουργεί ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) στoν Ασπρόπυργο και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. H ΜΠΗΤΡΟΣ αποτελεί εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας πλατέων και επιμήκων προϊόντων χάλυβα και σωλήνων, με κέντρα δραστηριότητας τα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) στον Ασπρόπυργο και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.