Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020

Απόκτηση αποκλειστικού άμεσου ή έμμεσου ελέγχου από την «doValue S.p.A.» στην «EUROBANK FPS ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 17 Ιανουαρίου 2020 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «doValue S.p.A.» («doValue»), που ανήκει στον όμιλο «SoftBank Group Corp», θα αποκτήσει, η ίδια ή μέσω θυγατρικής της, αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας με την επωνυμία «Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (εφεξής “FPS”), και, εφόσον η εξαγοράζουσα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης της, επί της νεοσυσταθείσας εταιρείας «REAL ESTATE MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εταιρείας διαχείρισης ακίνητης περιουσίας» (εφεξής «REO Servicer»). Η FPS και η REO Servicer είναι 100% θυγατρικές εταιρείες της Eurobank Ergasias A.E. και ανήκουν στον όμιλο Eurobank.

  2. Η πραγματοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

  3. Η doValue αποτελεί εταιρεία υπηρεσιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών στη Νότια Ευρώπη. H FPS, μέλος του Ομίλου Eurobank αποτελεί ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ως προβλέπεται από το Ν. 4354/2015, στην ελληνική αγορά με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια.