Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό του ελέγχου της ANDROMEDA SEAFOOD S.L.επί της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

  1. Στις 16.1.2020 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία, η επιχείρηση ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA (ANDROMEDA) προτίθεται να αποκτήσει ποσοστό 47,655% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΠΕΡΣΕΥΣ) από την εταιρεία WISE MANAGEMENT S.A. και τον κ. Γεώργιο Αντύπα. Σήμερα η ΠΕΡΣΕΥΣ υπόκειται στον κοινό έλεγχο της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. (και ήδη θυγατρικής της ANDROMEDA) και της εταιρείας WISE MANAGEMENT. Η γνωστοποιούμενη συναλλαγή συνίσταται σε μεταβολή του ελέγχου επί της ΠΕΡΣΕΥΣ από κοινό σε αποκλειστικό.
  2. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μερών είναι οι εξής:

(α) Η ANDROMEDA είναι εταιρεία συμμετοχών και αμέσως μητρική εταιρεία του Ομίλου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ. Ο Όμιλος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε. και των ομίλων ΝΗΡΕΥΣ και ΣΕΛΟΝΤΑ, τους οποίους σήμερα ελέγχει.

(β) Η ΠΕΡΣΕΥΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών.