Εκτύπωση
Η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις και ένα (1) Τμήμα:

 

Η Α' Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα Τμήματα:
Η Β΄ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα Τμήματα:
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Αρμόδια για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων που διερευνώνται από την Ε.Α. και ειδικότερα, για τον έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και για τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην Ε.Α. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.

Αποτελείται από τα Τμήματα:

Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης

Αρμόδια κυρίως για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκροτείται από τα Τμήματα:

Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού

Υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού