Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2000

Απόφαση 122/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.11.1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ και τον κύριο μέτοχο αυτής κ. Παύλο Ψωμιάδη, ποσοστών 94,44% και 5,56%, αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας COMMERCIAL UNION LIFE AEAZ